Laimutė Jančiukienė
Alvydas Vaicekauskas
Loreta Jakinevičienė

Jei jūsų vaikas negirdi

mokyklaŽmogus pasaulį pažįsta penkiais pojūčiais: lytėjimu, klausa, rega, skoniu ir uosle. Visi šie pojūčiai labai svarbūs ir atlieka sudėtingas funkcijas mūsų organizme. Šių pojūčių dėka kiekvienas iš mūsų gauna neišmatuojamą informacijos srautą iš mus supančios aplinkos – per juos mes pažįstame aplinkinį pasaulį, jame vykstančius reiškinius, ugdosi jausmai, emocijos, išgyvenimai.

Dėl įvairių žinomų ir nežinomų priežasčių, sutrikus vienam iš šių pojūčių (kartais ir ne vienam), iškyla dideli sunkumai, kurie daro neigiamą įtaką bendram vaiko, jo kalbos, komunikacijos vystymuisi, pažintinei, intelektualinei, emocinei raidai, jo ugdymuisi.

Įvairių autorių duomenimis 1 iš 1000 gimusių vaikų nustatomas klausos sutrikimas. Klausos sutrikimai dažniausiai sukelia komunikacijos problemas, o šios gali sukelti socialinių ir elgsenos problemų. Klausos sutrikimas – tai ne tik medicininė, bet ir socialinė problema. Nustačius vaikui klausos sutrikimą, kuo anksčiau reikia pradėti taikyti adekvačias reabilitacijos priemones, parinkti tinkamą ugdymo įstaigą. Tai priklauso nuo vaiko klausos sutrikimo laipsnio, laiko, kada sutriko vaiko klausa – iki kalbos išsivystymo ar po kalbos išsivystymo, kalbos išsivystymo lygio. Vaikams, kuriems nustatytas nežymus ar vidutinis klausos sutrikimas, pritaikytos klausą gerinančios priemonės dažnai tinkama bendrojo ugdymo įstaiga. Tėvai, nutarę kurčią ar žymiai neprigirdintį vaiką ugdyti bendrojo ugdymo įstaigoje, turi suprasti, kad toks vaikas vienas, be pagalbos, mokytis negalės. Viso ugdymo(si) metu kurčiajam ar neprigirdinčiajam turi būti teikiama papildoma surdopedagogo, specialiojo pedagogo, gestų kalbos vertėjo pagalba. Be to, visi mokytojai, dirbantys klasėje, kurioje mokosi sutrikusios klausos mokinys, turi išmanyti kaip organizuoti ugdymo procesą klasėje, kad šis mokinys gautų pilnavertišką, jo specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinantį ugdymą.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras yra viena seniausių Lietuvos mokyklų, ugdančių sutrikusios klausos vaikus, turintis gilias tradicijas, kompetentingų ir atsidavusių savo darbui pedagogų komandą.

Centre gali mokytis vaikai iš visų Lietuvos miestų ir rajonų. Mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą, pagal individualias galimybes mokosi žodinės sakytinės kalbos. Atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, vaiko poreikius bei galimybes, organizuojamas vaikų ugdymas, teikiama specialistų pagalba, naudojamos specialiosios mokymo priemonės, padedančios vaikams geriau suprasti mokomąją medžiagą, ugdyti kalbą, gerinti socialinius įgūdžius.

Greta įprastų mokomųjų dalykų čia vyksta lietuvių gestų kalbos, muzikos ritmikos, dalykinės – praktinės veiklos pamokos. Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualių pratybų metu vaikai mokosi taisyklingai tarti garsus, aiškiai kalbėti, lavinami jų klausos likučiai. Centre teikiama psichologinė, specialioji pedagoginė ir socialinė pedagoginė pagalba, mokinių sveikata rūpinasi bendrosios praktikos slaugytoja .

Po pamokų ugdymą tęsia surdopedagogai auklėtojai, kurie veda popamokinius kalbos ugdymo užsiėmimus, padeda ruošti namų darbus, organizuoja išvykas, ugdo higieninius, sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja turiningą mokinių laisvalaikį. Didelis dėmesys skiriamas vaikų socialinių emocinių, gyvenimo įgūdžių formavimui, saviraiškai, sportinei veiklai. Mokiniai, gyvenantys kituose miestuose ir rajonuose, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, nemokamai 4 kartus per dieną maitinami, organizuojamas nemokamas pavėžėjimas.

Centre veikia Integracijos ir konsultavimo poskyris, kuriame teikiama kvalifikuota surdopedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba ir neformalusis švietimas (muzikos ir judesio korekcijos) integruotai bendrojo ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams ir namuose ar ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomiems ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems klausos sutrikimą (taip pat ir kochlearinių implantų naudotojams) bei girdintiems kurčių tėvų vaikams.

Į centro pradinę ir pagrindinę mokyklą priimami sutrikusios klausos asmenys nuo 7 iki 21 metų amžiaus (į parengiamąją – 10 klases). Taip pat priimame sutrikusios klausos vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupę (6 metų amžiaus) ir ikimokyklinio ugdymo grupes.

Apie Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą informacijos galite rasti internetiniame puslapyje www.nim.kaunas.lm.lt

Mus rasite Kaune, Uosio g.7.

Tel (8 37) 332503, 8 683 67710

 

Laimutė Gervinskienė,

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė

 

 

 

 

Taip pat skaitykite