Arimai ar pievos. Kas geriau švelninant klimato kaitą?

Pastaruoju metu Valstybinę miškų tarnybą (VMT) pasiekia vis daugiau visuomenininkų klausimų apie Lietuvos žemės ūkio išskiriamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekius bei jų apskaitą. Visuomenininkai klausia, kokią įtaką ŠESD emisijoms į aplinką turi žemdirbystė ir kas gali būti daroma, kad jos nedidėtų.

ŠESD apskaitą Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (ŽNŽNKM) sektoriuje valstybės mastu įgaliota vykdyti Valstybinė miškų tarnyba. ŽNŽNKM sektorius – tai visą Lietuvos teritoriją ir visas žemės naudmenas apimantis sektorius, išsiskiriantis ŠESD absorbavimu gyvojoje biomasėje, negyvoje medienoje, miško paklotėje, dirvožemyje ir įvairiuose medienos produktuose. Sektorius yra atsakingas už ŠESD duomenų apskaitą, susijusią su natūraliais procesais, kuriems įtaką daro žmonių vykdoma ūkinė veikla.

Viena iš daugiausiai diskusijų keliančių temų – anglies pokyčiai dirvožemiuose, vykstant pasėlių vertimui į pievas, taip pat – tausojančių žemės dirbimo praktikų taikymas žemės ūkyje. Lentelėje pateikti duomenys atspindi pokyčius, vykusius žemės ūkyje 2022 metais. Pagal VMT surinktus duomenis, galima matyti, kad pievų vertimas į pasėlius turi neigiamų padarinių, kai anglis, užrakinta dirvožemyje, yra išlaisvinama į aplinką. Galima matyti, kad šis efektas yra daugiau nei 5 kartus didesnis, nei atvirkštinis, kadangi pasėlių vertimas į pievas yra gerokai vangesnis.

Žemės naudojimo pokytis

Metinis efektas, t CO2 ekv./ha

Plotas, tūkst. ha

Bendras efektas, kt CO2 ekv.

Iš pasėlių į pievas

-0,90

9,20

-8,27

Iš pievų į pasėlius

0,90

49,77

44,71

Iš tradicinės žemdirbystės į neariminę

-0,23

80,07

-67,03

Iš viso

-0,23

139,04

-30,59

Tačiau, čia galima pastebėti ir kitas žemės ūkio tendencijas. Ūkininkai vis intensyviau ir plačiau naudoja tausojančias žemės dirbimo praktikas. Pagal paskutinius duomenis, galima teigti, kad šios praktikos atperka anglies išlaisvinimą iš dirvožemių, pievų vertimo į pasėlius atveju.

Lentelėje palyginome abu aptartus anglies kaupimo efektus. Šiuo metu pagal tarptautinius normatyvus įvertintos tausojančių žemės dirbimo praktikų taikymo žemės ūkyje absorbcijos (67 kt CO2 ekv.) ne tik atsveria pievų vertimo į pasėlius emisijas (44,7 kt CO2 ekv.), bet ir generuoja papildomą absorbciją. Pažymėtina, kad šis efektas sudaro 4% pasėlių žemės mineralinio dirvožemio (1546 kt CO2 ekv.) ir 1 proc. bendrų metinių (6357 kt CO2 ekv.) ŽNŽNKM sektoriaus absorbcijų.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

 

Valstybinės miškų tarnybos informacija

2024-04-23

Kaunas

Taip pat skaitykite