Svarbesni Prienų rajono savivaldybės 2023 metų rugsėjo mėnesio darbai

Rugsėjo 1 d. švente ant Žiburio kalnelio iškilmingai pradėti naujieji mokslo metai. 2023–2024 mokslo metais Prienų r. savivaldybėje mokysis 2523 1–12 klasių mokiniai, 198 priešmokyklinukai, ikimokyklinėse grupėse ugdysis 649 vaikai.

A.Ivanauskas nuo rugsėjo 1 d. paskirtas į VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas antrai kadencijai.

Rugsėjo 3 d. Veiveriuose baigtas įgyvendinti projektas „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas“ pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“. Bendra projekto vertė 526 991 Eur. Iš ES fondų skirta 92 640 Eur. Likusią sumą, t. y. 434 351 Eur, skyrė Prienų r. savivaldybė. 

Rugsėjo 4 d. įvyko pasitarimas su UAB „Prienų vandenys“ atstovais dėl europinių projektų įgyvendinimo 2021–2027 metų finansavimo laikotarpiu. Numatoma vykdyti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą. 

Rugsėjo 5–6 d. Prienų krašto muziejuje vyko projekto „Pietų Lietuvos muziejų specialistų kūrybinių, komunikacinių kompetencijų tobulinimas“ mokymai „Kvalifikuotas muziejaus ekspozicijų ir parodų rengimas – žinios apie ekspozicijos koncepcijos principus, ekspozicijos kūrimo metodiką ir pristatymo visuomenei principus“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų r. savivaldybė.

Rugsėjo 9 d. Nemajūnų dienos centro futbolo stadione vyko keturių savivaldybių futbolo 7 prieš 7 turnyras „Kaimynų derbiai“. Turnyre dalyvavo ir antrąją vietą iškovojo irPrienų r. savivaldybės komanda, kurią subūrė Švietimo ir sporto skyrius. 

Rugsėjo mėn. sudarytos sutartys su 25 neformaliojo vaikų švietimo teikėjais, kurie pradės vykdyti 55 įvairių krypčių (sporto, šokio, dainavimo, pilietinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, informacinių technologijų) neformaliojo vaikų švietimo programas. Programas lankys 888 1–12 klasių mokiniai. 

Rugsėjo 13 d. įvyko oficialus vaikų dienos centro „Aitvaro vaikai“ atidarymas. Centro veikla orientuota į socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, teikiant akredituotas paslaugas 6–18 metų vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

Rugsėjo 15 d. Nemuno pakrantės apžvalgos aikštelėje vyko akcija „Visa Lietuva šoka“. Savivaldybės šokių kolektyvai prisijungė prie Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuotos respublikinės akcijos. 

Rugsėjo 16–26 d. paskelbta Prienų r. savivaldybei priklausančių seniūnijų seniūnaitijų kandidatų į seniūnaičius registracija. 

Rugsėjo 18 d. Prienų r. savivaldybėje vyko susitikimas su Susisiekimo ministerijos ir projektuotojų atstovais bei gyventojais dėl „Rail Baltica“ geležinkelio modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projekto sprendinių pakeitimų. 

Nuo rugsėjo 18 d. J. Milaknienė paskirta į VšĮ Prienų ligoninės direktoriaus pareigas antrai kadencijai.

Rugsėjo 23 d. įvyko Prienų r. savivaldybės sporto šventė, kurią organizavo Švietimo ir sporto skyrius ir Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras. Šventės metu 249 dalyviai rungėsi 11 sporto šakų varžybose.

Rugsėjo mėn. Prienų r. savivaldybėje įrengtos 26 naujos vaizdo stebėjimo kameros: 2 Prienuose prie Kęstučio paminklo, 23 Veiverių parke ir 1 Veiverių turgavietėje.

Rugsėjo mėn. posėdžiavo Prienų r. savivaldybės eismo saugumo komisija. Išnagrinėjusi pareiškėjų prašymus, komisija priėmė 9 nutarimus.

Rugsėjo 24 d. Pakuonyje vyko Lietuvos laisvės kovotojų pagerbimo šventė „Krito ąžuolai“. Pakuonio bažnyčios šventoriuje pašventintas kryžius, skirtas Kazimierui Pypliui-Mažyčiui ir jo bendražygiams atminti, pristatyta knyga „Kazimieras Pyplys-Mažytis. Lietuvos partizanų pasiuntinys į vakarus“.

Rugsėjo mėn. Prienų r. vykdoma infrastruktūros plėtra: Pakuonio kapinėse baigti dalies tako įrengimo darbai, baigtas Mėlynių g. dalies ir Bruknių g. Prienuose kapitalinis remontas, atliktas Jaunimo g. Čiudiškių k. paprastasis remontas. Savivaldybės biudžeto lėšomis baigtas Prienų Kauno g. šaligatvio ir Tyliosios g. paprastasis remontas. Balbieriškyje Partizanų g. įrengti turėklai per Peršėkės upę. Taip pat baigti „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Jiezno gimnazijos virtuvės patalpų  ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių padalinio sanitarinių mazgų remonto darbai.

Rugsėjo 28 d. Prienų r. švietimo darbuotojų komanda dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros organizuotame pasitarime apie „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimą, susipažino su kitų savivaldybių patirtimi ir pristatė savo nuveiktus darbus.

Rugsėjo 28 d. vykusio Prienų r. savivaldybės tarybos posėdžio metu svarstyti 23 sprendimo projektai. Taryba pritarė Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių ir Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimams, patvirtino didžiausią leistiną pareigybių skaičių rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat  posėdyje pritarta investicijų projektui. Posėdžio pabaigoje vyko tarybos mažumos valanda.

Rugsėjo 29 d. Švietimo ir sporto skyrius kartu su „Žiburio“ gimnazija organizavo „Tūkstantmečio mokyklų“ programos dalyvių (mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų) profesinę diskusiją, kurioje aptartas veiklų kalendorius, pristatyta ugdymo karjerai skaitmeninė platforma „Spotiself“. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos lėšomis bus finansuojamas visų Prienų r. mokyklų 9 ir 11 kl. mokinių naudojimasis „Spotiself“ skaitmenine platforma.

Rugsėjo mėn. Prienų r. savivaldybės delegacijos dalyvavo miestų partnerių organizuojamuose priėmimuose Lenkijoje, kurių metu dalintasi patirtimi, aptarti įvykdyti projektai, naujos bendradarbiavimo galimybės.

Rugsėjo 27 d. paminėta Socialinių darbuotojų diena.  Šventės metu padėkomis apdovanoti labiausiai nusipelnę socialiniai darbuotojai. 2023 metų geriausiu socialiniu darbuotoju išrinktas Prienų globos namų socialinis darbuotojas Virginijus Stadalninkas.

Savivaldybės lėšomis rugsėjo mėn restauruotas prie Balbieriškio atodangos stovintis Šv. Marijos paminklas, kurį 1871 m. pastatė lenkų dvarininkai. Taip pat Savivaldybė, atsiliepdama į LRT televizijos kvietimą prisidėti prie akcijos „Prisėsk su Kelmickaite“, Nemuno krantinėje įrengė suolelį, su užrašu: „Suolelis Zitai Kelmickaitei atminti. Etnomuzikologė 2016 m. liepos 4 d. su LRT projekto „Nacionalinė ekspedicija“ dalyviais lankėsi Prienuose.“

Taip pat skaitykite