Lietuviškos mokyklos kūrėjas ir puoselėtojas

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija džiaugiasi gavusi paramą iš Gražinos Vokietaitytės-Amonienės, kuri  galėtų būti vaikų pagarbos, ištikimybės ir meilės savo tėvams pavyzdys. Ji nusprendė pagerbti atminimą savo Tėvo, mirusio 1931 m., nusipelniusio šeimai ir Lietuvai. Ponia Gražina Tėvo atminimui pagerbti paskyrė reikšmingą asmeninę auką provincijos mokykloms, kuriose jis- Juozas Vokietaitis, mokėsi jaunystėje.
Tai Marijampolės rajono Padovinio pagrindinė mokykla (Liudvinavo seniūnija), buvusioji Daukšių pradinė mokykla ir Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija.


Juozas Vokietaitis gimė 1872 m. rugsėjo 30 d. Marijampolės apskrityje, Bevardžių kaime jis  žinomas kaip, Kauno burmistras, Lietuvos pedagogas, švietėjas, chorvedys, visuomenės veikėjas, mokęsis  pas daraktorius ir Daukšių pradžios mokykloje, o 1890 m. baigęs  Veiverių mokytojų seminariją. J.Vokietaitis buvo Lietuvos valstybės pamatų stiprintojas, lietuviškos mokyklos kūrėjas ir puoselėtojas, savo veiklą grindęs krikščioniška pilietine ir patriotine dvasia. 1931 metais jis buvo išrinktas Kauno burmistru, apdovanotas už nuopelnus Lietuvai, tačiau Sovietiniais metais visa tai buvo nutylima. Net minint jo gimimo 100 metų sukaktį, tuometinė sovietinė oficialioji pedagoginė spauda apie jį visiškai neužsiminė.

Atkūrusi nepriklausomybę Lietuva nepamiršto J.Vokietaičio, daug prisidėjusio prie tautinės savimonės formavimo bei lietuviškos mokyklos kūrimo.   1934 m. mokytojų aukomis Juozui Vokietaičiui buvo pastatytas puošnus antkapinis paminklas (skulpt. Vincas Grybas). Sovietams naikinant senąsias Kauno kapines jis nugriautas. J. Vokietaičio palaikai perkelti į Panemunės kapines. Burmistro atminimui atminti 1931 m. Žaliakalnio mikrorajone, Kaune, J. Vokietaičio vardu pavadinta gatvė, 1938 m. gegužės 8 d. Šančių pradinei mokyklai buvo suteiktas Juozo Vokietaičio vardas, o 1989 m. Žaliakalnyje brolių Antano ir Juozo Vokietaičių garbei taip pat  pavadinta gatvė. Naujamiestyje (M. Dobužinskio g.3), kur gyveno įžymus mokyklos puoselėtojas 1996 m.  ant namo buvo  atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1926-1931 m. gyveno žymus pedagogas, Kauno burmistras Juozas Vokietaitis“ (Kauno m. mero 1996 09 19 potv. Nr. 622). Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje įrengtas stendas Juozo Vokietaičio atminimui.
Gražina Vokietaitytė-Amonienė gimė 1915 m. rugsėjo 15 d. Voroneže, Rusijoje, pedagogo, Kauno miesto burmistro Juozo Vokietaičio ir Magdalenos Tekoriūtės-Vokietaitienės šeimoje. Nors šiuo metu profesorė Gražina Vokietaitytė-Amonienė gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau iki šių dienų susidomėjusi savo tėvo gimtine. Per Tautos fondą „įsidukrino“ Veiverių Tomo  Žilinsko gimnaziją ir  skyrė finansinę paramą kilniems tikslams įgyvendinti.
Tautos fondas – lietuviška kultūros, švietimo labdaros organizacija JAV, kurio vizija  – „atgimstanti Tauta“. Fondas renka pinigus mokyklų šelpimui, jų „įdukrinimui”, studentų tautinės savimonės ugdymui, siekia padėti Lietuvai  įvertinti savo unikalumą , savo istoriją ir savo seniausią gyvą kalbą, stengiasi padėti jaunimui integruotis  į dabartinį, technologinį bei vakarietišką pasaulį. Tautos Fondas taip pat  stengiasi jungti lietuvių tautą ir skleisti jos kultūrą, kalbą ir  tradicijas. Jo  tikslas – būti ir išlikti ta organizacija, kurios užmojai padėtų išlaikyti lietuviškumą mokyklose, keliant švietimo lygį ir skatinant tautiškumą.
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai skirta 9000 lt. parama buvo panaudota perkant sporto inventorių pradinėms klasėms, papildant biblioteką naujomis  knygomis  bei atnaujinant gimnazijoje  informacines  kompiuterines technologijas.
Pradinių klasių mokiniai džiaugėsi galėdami paįvairinti kūno kultūros pamokas gavę tinklinio ir krepšinio kamuolių,  šokdynių,  lankų, tunelių lindimui, rinkinių šuoliams į aukštį bei per poilsio minutę pasėdėti ant naujų sporto suolelių. Vyresnieji gimnazijos mokiniai galėjo išbandyti treniruoklį,  gimnastikos juostas,  žaisdami dėvėti krepšinio aprangas ir pasidžiaugti įvairių spalvų kokybiškais  stalo teniso kamuoliukais.  Taip pat gimnazijai buvo nupirkta projektorius ir kompiuteriai bei apie šimtą įvairių knygų, kurios skirtos tiek mažiesiems, tiek ir vyresniesiems bibliotekos skaitytojams bei pedagogams. Vyresnieji  mokiniai dabar  skaito tokias knygas, kaip, Kent Healy, Jack Canfield  „Sėkmės principai paaugliams“, kurioje siekiama parodyti, kaip iš ten, kur esi, atsidurti ten, kur nori būti, Vytauto V. Landsbergio „Briedis Eugenijus: pasakos apie meilę ir kitus nesusipratimus“, kurioje pinasi liūdesys, džiaugsmas ir žaisminga meilė. Mažieji skaitytojai domėjosi šeštąja pasakų-apysakų serijos A. Volkovo knyga  pavadinimu „Apleistos pilies paslaptis“ ir V. Landsbergio linksma pasaka „Kiškis Pranciškus“, kur visą pasaką į kompaktinį diską  įskaitė ir įdainavo populiarus aktorius, bardas Saulius Bareikis. Gimnazijos pedagogai taip pat domisi ir skaito naujai gautą amerikiečių profesoriaus David Zarefsky knygą   „Oratorystės menas“ (aprašomi viešo kalbėjimo įgūdžiai, kaip  nepaprastai galinga priemonė įkvėpti, įtikinti ir valdyti) bei daugelį kitų.
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija džiaugiasi gavusi paramą, kuria padėta  įgyvendinti mokyklos tikslus bei nuoširdžiai dėkoja profesorei Gražinai Vokietaitytei – Amonienei už paramą ir palaikymą, kilnumą ir dosnumą.
Lietuvių kalbos mokytoja R. Aleknavičiūtė

Taip pat skaitykite

1 komentaras