Leidimų – higienos pasų išdavimo aspektai 2015 m. Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse

  head

Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų skyrius (toliau – Prienų skyrius), turėdamas tikslą užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką, dalyvauja leidimų- higienos pasų (toliau – LHP) išdavimo procese Prienų r. ir Birštono sav. teritorijose.

LHP liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Planuojant vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kurios sąlygos gali daryti poveikį sveikatai, LHP yra privalomas. Išdavimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir Leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklėse.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje yra nurodomos veiklos rūšys, kurias leidžiama vykdyti tik turint LHP. Šiuo metu yra 14 veiklos rūšių tai: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla; ligoninių veikla; kita asmens sveikatos priežiūros veikla patvirtinta sveikatos apsaugos ministro; ugdymo veikla; stacionarių suaugusiųjų ir vaikų globos ir slaugos įstaigų veikla; apgyvendinimo paslaugų veikla; grožio paslaugų veikla; soliariumų paslaugų veikla; sporto klubų paslaugų veikla; pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla; skalbyklų paslaugų veikla; kosmetikos gaminių gamyba; žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla; stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose.

2015 m. Prienų skyriaus duomenimis, Prienų r. ir Birštono sav. buvo 260 objektai (171 Prienų r. sav. ir 89 Birštono sav.), kuriuose vykdomai ūkinei komercinei veiklai yra privalomas LHP. Tenka konstatuoti tai, kad prasčiausia padėtis yra vaikų ugdymo įstaigose.

Iš 38 šių įstaigų ir jų struktūrinių padalinių LHP neturi 14 objektų. Pagrindinės LHP neišdavimo priežastys tai: neišspręstas pagal higienos normos reikalavimus dirbtinio apšvietimo klausimas, daliai patalpų reikalingas remontas, ne visur tiekiamas karštas vanduo, reikalingi sanitarinių techninių įrenginių remonto darbai. Prienų skyrius 2015 m. išdavė 47 LHP ir parengė 44 ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas. 2014 m. atitinkamai 69 ir 55.

Nuo 2010 m., atlikus taisyklių pakeitimus, LHP išduodami neterminuotai. Pagal veiklos rūšis daugiausia LHP išduota grožio paslaugų veiklai (21), sveikatos priežiūros veiklai (15), ugdymo veiklai (3), apgyvendinimo veiklai (3), kitoms veikloms (5). Norintys gauti LHP pateikia nustatytos formos paraišką; fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, dokumentą; dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla; kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais.

Vadovaujantis LHP išdavimo taisyklėmis, jei fizinis ar juridinis asmuo numato verstis ūkine komercine veikla keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, LHP išduodamas kiekvienu adresu atskirai. Nuo 2012 m. sausio 1 d. LHP neišduodamas, jeigu patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka komercinės veiklos, kuriai prašomas LHP. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintas „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas“ numato tam tikras išlygas ugdymo veiklai, grožio paslaugų veiklai ir sporto klubų paslaugų veiklai, kai nereikia keisti patalpų paskirties.

Kita svarbi LHP išdavimo dalis yra jų patikslinimas, galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas. LHP patikslinamas, jei pasikeičia juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją ar kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai). Norintieji patikslinti LHP jį išdavusiai institucijai pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma) ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitimus.

Galiojimas sustabdomas, jeigu valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per nurodytą terminą nepašalina trūkumų ar pažeidimų ir, jei pats LHP turėtojas pateikia prašymą dėl sustabdymo. LHP panaikinamas, jei jo turėtojas pateikia prašymą, juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, jei asmuo per 6 mėn. nuo LHP sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ar pažeidimų pašalinimo ir netekus teisės naudotis patalpomis ar įranga. Veiklos vykdytojams reikia priminti, kad jie patys atsakingiau elgtųsi dėl LHP sustabdymo ar panaikinimo, jei nėra vykdoma veikla.

Negavus tinkamos informacijos, veiklos vykdytojų objektai yra įtraukiami į visuomenės sveikatos saugos kontrolės planą – grafiką, o tai sudaro atitinkamų nepatogumų tiek priežiūros institucijoms, tiek patiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Prienų skyrius 2015 m. panaikino 7, sustabdė 7 ir patikslintino 8 LHP. Papildomą informaciją dėl LHP galima rasti Kauno visuomenės sveikatos centro internetiniame tinklapyje: http://kaunovsc.sam.lt arba kreipiantis į Prienų skyrių, adresu J. Brundzos 12a, Prienai, tel. (8319) 51162.

 

 

 

 

Almiras Skiauteris

 

Taip pat skaitykite