Jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti

Pradedamos rinkti paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ gauti. Jas ūkininkai gali teikti nuo 2012 m. birželio 1 d. iki liepos 31 d. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą.
Vadovaujantis naujomis nuo 2012 metų gegužės mėn. galiojančiomis KPP priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, parama gali būti suteikta jauniesiems ūkininkams, ketinantiems įkurti gyvulininkystės ūkius mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.
Galimi pareiškėjai
Pareiškėjai turi būti ne jaunesni kaip 18 ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip 2 metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo.
Pareiškėjai privalo pirmą kartą kurtis kaip žemės ūkio valdos ir ūkio valdytojai savo vardu.
Pretenduojantys gauti paramą jaunieji ūkininkai turi turėti pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos bei pateikti vieną iš ūkininko profesinį pasirengimą ūkininkauti įrodančių dokumentų.
Visas įkuriamojo ūkio žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas, kuriam prašoma paramos, paraiškos paramai gauti pateikimo dieną turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.).
Pareiškėjai nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotą (per 5 metus nuo paraiškos pateikimo jie įsipareigoja padidinti nuosavybės teise priklaustį ŽŪN plotą iki 20 ha).
Jei paraiškos pateikimo dieną jaunieji ūkininkai neturi reikalaujamo minimalaus nuosavybės teise valdomo ŽŪN ploto, jie turi pateikti dokumentus ar pasižadėjimą, įrodančius, kad iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos turės reikiamą nuosavybės teise naudojamų ŽŪN plotą.
Visas plotas, kuriame įgyvendinamas projektas, turi būti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. (Šis reikalavimas turi būti išlaikytas per visą projekto kontrolės laikotarpį visam ŽŪN plotui, už kurį buvo skirta parama.)
Jei dalis valdos kuriama nuomojamoje žemėje ar kitais pagrindais valdomoje žemėje, turi būti sudarytos žemės valdymo sutartys ir užtikrinamas nepertraukiamas naudojimasis ja visu projekto įgyvendinimo ir projekto kontrolės laikotarpiu.
Projekto įgyvendinimo pabaigoje – ne mažiau kaip 0,5 SG/ha
Į paramą gali pretenduoti tik kuriantieji gyvulininkystės ūkį jaunieji ūkininkai. Pareiškėjo ūkis laikomas gyvulininkystės ūkiu, jei projekto kontrolės pabaigoje iš gyvulininkystės sektoriaus veiklos prognozuojamos gauti pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų.
Pareiškėjui priklausantis sutartinių gyvulių (SG) skaičius turi didėti projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Jaunasis ūkininkas įsipareigoja projekto įgyvendinimo pabaigoje laikyti ne mažiau kaip 0,5 SG, tenkantį 1 ha jo valdomų ŽŪN (antraisiais projekto įgyvendinimo metais – ne mažiau kaip 0,2, trečiaisiais – 0,3, ketvirtaisiais – 0,4 SG).
Projekto įgyvendinimo finansavimo šaltinis
Pareiškėjas įsipareigoja per 6 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, jei projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, NMA pateikti pasirašytą paskolos sutartį dėl paskolos suteikimo projekto daliai finansuoti arba raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paraiškoje paramai gauti ir negali viršyti dvejų metų (24 mėnesių) nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
Paramos dydis
Kuriant gyvulininkystės ūkį, už 1 ha ŽŪN skiriama 3 452 Lt. Didžiausia paramos suma vienam ūkiui arba, jeigu kuriasi sutuoktiniai, atitinkantys visus šios priemonės reikalavimus, bendra jų prašoma paramos suma negali viršyti 138 112 Lt.
Ūkininkai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, tuo pat metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines KPP priemones, išskyrus KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (pirmąją veiklos sritį) ir priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį EB lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau, kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Projektų atrankos pirmumo kriterijai
KPP priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinti 2012 m. skirta 6,3 mln. Lt paramos lėšų.
Paraiškose prašomai paramos sumai viršijus skirtąją metams, paraiškos bus vertinamos pagal nustatytus įgyvendinimo taisyklėse pirmumo kriterijus:
  • perimta valda ir (arba) perregistruojamas ūkis pagal KPP priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
  • 2012 m. sausio 1 d. buvo laikomas didesnis SGV, tenkančių 1 ha ŽŪN, už kuriuos skiriama parama, skaičius;
  • pareiškėjas turi žemės ūkio ar veterinarijos srities profesinį, aukštąjį neuniversitetinį ar aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • pareiškėjas iki paraiškos paramai gauti pateikimo buvo išvykęs į užsienį ir savo išvykimą deklaravo migracijos tarnyboje ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ne ilgiau kaip 3 paskutinių metų laikotarpiu iki paramos paraiškos pateikimo dienos;
  • ūkis kuriamas tik nuosavoje žemėje.
Projektų atrankos pirmumo kriterijai išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka.
Jeigu paraiškoje paramai gauti ir jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį prioritetiniam atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šio prioritetinio kriterijaus (NMA paklausimo pareiškėjui nesiunčia).
Su KPP priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti čia.

Taip pat skaitykite