Diena, kurios nesitikėjome sulaukti. Bet sulaukėme!

IMGP3216Turtingą Stakliškių krašto istoriją papildo nauja data – 2015 m. sausio 29 d. Tądien Prienų rajono Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nuspręsta pakeisti Stakliškių vidurinės mokyklos statusą – ji tapo gimnazija.

Jei apie tai kas nors būtų pasakę prieš kelerius metus, būtume tik karčiai pasijuokę. Juk mokyklai buvo skirta visai kita dalia…

Stakliškių vidurinė mokykla visada garsėjo ir gabiais mokiniais, ir sportininkais, ir puikiais pedagogais. Būta, žinoma, ir kitokio garso, bet kurie gi namai be dūmų. Tačiau rajone prasidėjęs mokyklų tinklo optimizavimas palietė ir Stakliškes. Tai nereiškė, jog mokykla būtų buvusi uždaryta, tik vyresniųjų klasių joje nebebūtų. Mūsų laimei, atsirado protingų ir sveikai mąstančių žmonių ministerijoje, o dar labiau pasisekė, kad mokyklai ėmė vadovauti direktorė Loreta Šernienė, tarusi, jog „krov iz nosa“, bet gimnazija Stakliškėse bus! Ir yra. Bet tai ne stebuklas, nes kelias į šį svarbų įvykį buvo išties sunkus. Per pastaruosius dvejus – trejus metus mokykloje įvyko daugybė permainų. Daugelis jų matomos akivaizdžiai, kitas puikiai žino mokytojai ir mokiniai, nes tai liečia būtent ugdymo(si) proceso kokybinius pokyčius.

Apie tai, kas vyksta mokykloje, kas joje pasikeitė, mielai papasakojo direktorė L. Šernienė, atradusi valandėlę tokio brangaus laiko ruošiantis gimnazijos inauguracijos šventei. Bet taip jau dabar Stakliškėse yra – tėvų prašymai ne tik išklausomi, bet ir išgirstami. Tad kaip pavyko mokyklos bendruomenei įveikti barjerus, kuriais nustatytas kelias link gimnazijos statuso? Visų pirma, sako direktorė, vien tik to siekti tapo įmanoma dėl pasikeitusių ŠMM nuostatų dėl kaimo vidurinių mokyklų tapimo gimnazijomis. Tačiau svarbiausia buvo atitikti kriterijus. Išanalizavusi mokyklos situaciją, pasikalbėjusi su mokytojais ir tėvais, direktorė sakė supratusi, jog bandyti ir tikėtis pergalės – galima. Tad kibo į darbus, pasiruošė akreditacijai, o ji pavyko tikrai sėkmingai. Yra ką švęsti, o didžiuotis – tuo labiau.

Didžiausias dėmesys ugdymo(si) procese, pasakoja L. Šernienė, yra skiriamas pamokai ir vertinimui, kuris traktuojamas kaip pagalba mokantis. Mokykloje tobulinamas darbas su specialiųjų poreikių mokiniais, o taip pat ir su gabiaisiais. Pastarieji tiriami taikant WILDE intelekto testą. Siekiant mokiniams padėti susiplanuoti savo pažangą, rengiami individualūs klasių vadovų pokalbiai su 4-12 klasių mokiniais ir jų tėveliais. Tokioje aplinkoje lengviau atsiverti vaikams, tėvai daug laisviau ir atviriau išsako savo pastabas, lūkesčius, tariasi, ką būtų galima padaryti geriau, kuo ir kaip padėti vaikui.

Mokytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, lankosi kolegų pamokose, dalinasi gerąja patirtimi. Jų darbas, anot L. Šernienės, visuomet yra „taikiklyje“: ji stebi pamokas, asmeniškai kalbasi su mokytojais, kartu ieškodami galimybių, kaip gerinti ugdymo kokybę ir mokinių vertybines nuostatas. Visa tai aptariama kas mėnesį vykstančiose metodinėse valandose. Nors mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose geri, tačiau, pasak direktorės, pamokos kokybės kėlimas ir vertinimo taikymas ugdymo procese visada išlieka prioritetinėmis sritimis. O kad to tikslingai siekiama, rodo mokykloje sukurtas filmas apie vertinimą, kaip vieną svarbiausių motyvų mokymuisi. Beje, jį savo reikmėms naudoja visos to norinčios šalies ugdymo įstaigos.

Jei mokykla neturėtų nusistačiusi siektinų tikslų, visas ugdymo procesas būtų padrikas. Stakliškiečiai ypatingą dėmesį skiria sveikai gyvensenai, tautinio tapatumo puoselėjimui, mokymuisi, atvirumui bei kūrybiškumui. Šių tikslų mokyklos bendruomenė siekia dalyvaudama sportinėse varžybose rajone, rengdama bendrus sportinius vakarus kartu su miestelio bendruomene ir, be abejo, kūno kultūros pamokose bei užklasiniuose užsiėmimuose. Yra netgi įkurtas jogos būrelis, kuriam vadovauja logopedė Kristina Gaubienė, tituluota jogos mokytoja, turinti tarptautinį pažymėjimą. Ypač svarbu šiandien, kaip sakė direktorė L. Šernienė, yra sveikos gyvensenos ugdymas. Jam skiriami neformaliojo ugdymo užsiėmimai, žinoma, to siekiama ir skatinant vaikus sportuoti. Tautines vertybes be užsiėmimų mokykloje labai padeda puoselėti ir dalyvavimas saviveiklos kolektyvų veikloje Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre.

Mokymąsi, atvirumą naujovėms, kūrybiškumą ypač padeda ugdyti projektinė veikla. Direktorė džiaugiasi, jog mokykla dalyvavo bendruose projektuose su Vilniaus Žvėryno gimnazija, Prienų r. Balbieriškio pagrindine mokykla, Alytaus Panemunės pagrindine mokykla ir kitomis mokyklomis. Antrus metus dalyvaujama „Kūrybinių partnerysčių“ bei patyčių ir smurto prevencijos „Olweus“ projektų veiklose. Sėkmingai įgyvendinta ir Comenius projekto programa. Sustoti nežadama ir toliau: teikiamos paraiškos dalyvauti projektuose „Pedagogo trumposioms stažuotėms“ ir Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mini mokymams mokykloje. Mokytojai kėlė savo kvalifikaciją, taip pat dalinosi savo patirtimi su kitų rajonų pedagogais, kurie stažavosi Stakliškėse. O projektas „Stakliškių istorija matematikos uždaviniuose“ veiklai sujungė mokinius ir įvairių dalykų mokytojus. Jo rezultatas – išleista mokinių sukurta matematikos uždavinių knygelė.

Labai svarbu žinios, pasiekimai, tačiau dar svarbiau, kad vaikai mokykloje jaustųsi saugūs, laukiami, reikalingi. Tam, kaip sakė direktorė, puoselėjamas savitas įstaigos įvaizdis, geras mikroklimatas, saugios ir sveikos ugdymo(si) sąlygos, įkurtos poilsio erdvės. Su vaikais nuolat kalbamasi apie pokyčius mokykloje, klausiama jų nuomonės ir atsižvelgiama į jų poreikius, pasiūlymus. Mokiniai įtraukiami į sprendimų priėmimą, į kūrybinius procesus. Štai, naujojo gimnazijos logotipo konkursas suvienijo darbui ne tik esamus ir buvusius mokinius, bet ir kitus Stakliškių miestelio gyventojus. Be to, susitarus mokyklos bendruomenei, mokiniai ir mokytojai pasipuošė uniforma.

Norą mokytis, patiems siekti rezultatų vaikams diegia ir konsultacijos, kuriose mokytojai konsultuoja mokinius individualiai. O kad pagalba būtų efektyvi, nustatyti visų 5-12 klasių mokinių mokymosi stiliai, jiems pateiktos rekomendacijos, kaip palengvinti mokymosi procesą, naudojantis savo asmeninėmis savybėmis. Už puikų mokymąsi, lankomumą ir pavyzdingą uniformos dėvėjimą mokiniai apdovanojami edukacinėmis ekskursijomis. Be to, organizuojami projektai mokyklos viduje, kurių nugalėtojai apdovanojami vertingomis dovanomis.

Didžiulis dėmesys Stakliškėse skiriamas edukacinių ir poilsio aplinkų kūrimui. Visi mokyklos kabinetai aprūpinti stacionariomis multimedijomis, įsigyta keramikos degimo krosnelė su furnitūros komplektu, siuvimo mašina, stalo serviravimui reikalingi įrankiai. Ypatinga naujovė – 3D spausdintuvas, todėl 11–12 klasėse nuo kitų mokslo metų galima bus pasiūlyti naujų pasirenkamųjų dalykų: integruotą informacinių technologijų ir dailės (naudojant 3D programavimą) programą, technologijų programas „Keramiką“, „Tekstilę“ ir kt. Geografijos kabinetas praturtėjo žemėlapiais, chemijos kabinetas – mikroskopu. Chemijos bei fizikos kabinetams mokykla įsigijo medžiagų laboratoriniams darbams. Visa tai, sako direktorė, leidžia pritraukti inovacijas į mokyklą, sudaryti mūsų vaikams lygias galimybes ugdytis, nejaučiant atskirties nuo miestų mokyklų.

Mokyklos biblioteka papildyta literatūra, reikalinga mokiniams ruošiantis egzaminams ir standartizuotiems testams, taip pat fondas papildytas ir grožinės literatūros kūriniais. Tačiau mokiniai mokykloje ne tik mokosi – jiems atsiranda laiko ir pailsėti. Todėl buvo įkurta poilsio erdvė vyresniųjų klasių mokiniams, kur jie „pamokų – langų“ metu įsitaiso sėdmaišiuose. O pradinių klasių mokiniai turi dvi erdves poilsiui pertraukų metu, kur gali pažaisti stalo futbolą ar kitokius lavinamuosius stalo žaidimus. Nepamiršti ir darželiai. Jie aprūpinti metodinėmis priemonėmis, kurias naudoja ir pailgintos dienos grupės. Vasaros atostogų metu suremontuota skaitykla, atnaujintos 4 kompiuterizuotos darbo vietos ir poilsio kampelis.

Į ugdymo(si) procesą vis aktyviau įsitraukia ir mokinių tėveliai. Jau treti metai jie kviečiami į Tėvų dienas, kurios pavadintos „Malonūs susitikimai mokykloje“. „Stengiamės keisti mokyklos bendradarbiavimo su tėvais kultūrą, siekdami parodyti ir įtikinti, kad viešnagė mokykloje – tai ne tik naudingai, bet ir smagiai praleistas laikas“, – pasakoja L. Šernienė. Vyksta nuolatinis lankomumo situacijos mokykloje stebėjimas, apie tai kalbamasi su mokiniais ir jų tėveliais. Labai svarbu tai, kad apie mokyklos veiklas atsakingai ir laiku pateikiama informacija mokyklos elektroninėje svetainėje. Gal tėvelius stebina, tačiau vaikams labai patinka elektroninis skambutis su skirtingomis melodijomis pamokų pradžiai ir pabaigai skelbti.

Be abejo, tiek tėvai, tiek mokytojai supranta, jog labai svarbu kuo anksčiau pradėti vaikus rengti profesijos pasirinkimui. Tam mokykla turi specialistų komandą, kuri puikiai atlieka šį darbą. Mokiniai gali rinktis iš pasirenkamųjų dalykų „Karjeros ugdymą“, jie nuolat konsultuojami jiems svarbiais karjeros planavimo klausimais. Be to, kasmet aplankomos visos parodos, kuriose jie gali susipažinti su aukštųjų mokyklų pasiūla, su stojimo galimybėmis. Mokykla bendradarbiauja su LAMA BPO, jų specialistai kviečiami į pagalbą mokiniams. Kuo anksčiau vaikai pasirenka sau patinkančią profesiją, tuo lengviau jiems susitelkti tikslų siekimui, numatyti tam būdus.

Kad mokiniai savo akimis pamatytų ir patirtų, koks gyvenimas, kokios galimybės jų laukia, mokykla aktyviai bendradarbiauja su Stakliškių seniūnija, kultūros ir laisvalaikio centru, „Lietuviškojo midaus“ gamykla, UAB ,,Valdima”, Stakliškių bažnyčia, Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centru, Pieštuvėnų ir Stakliškių kaimų bendruomenėmis. Taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centru, UAB „In Re“ ir UAB „Biznio mašinų kompanija“, literatūriniu Aleksandro Puškino muziejumi, vairavimo mokykla UAB „Rigveda“. Tokia įvairovė išplečia pasirinkimų ratą, supažindina su skirtingomis veiklos sritimis, orientuoja ir ugdo asmenybes.

Ir tai toli gražu ne viskas, kas dar vyksta mūsų mokykloje. Žinoma, kiekviena rajono mokykla turi kuo pasidžiaugti ir pasigirti, tačiau savi marškiniai arčiau kūno. Tai, kas pasiekta, padaryta Stakliškių gimnazijoje, mokyklos bendruomenei tikrai leidžia didžiuotis. Drąsiai galime tarti, jog mes, stakliškiečiai, esame pavyzdys ir kitiems, kaip nepasiduoti ir siekti tikslo, kuris kažkada buvo tik nereali svajonė. Galima įveikti daugybę kliūčių, kalnus nuversti, jei tikrai kažko nori ir ryžtiesi išbandymams. Stakliškių gimnazijos mokinių tėvai nuoširdžiai dėkingi kūrybingam mokytojų kolektyvui, atkakliai ir tvirtai direktorei L. Šernienei ir savo vaikams – jiems visiems teko įveikti daug kliūčių, susitelkti sunkiam darbui, kad visų mūsų svajonė taptų tikrove.

 

Sigutė Katkauskienė

 

 

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite

7 komentarai

 1. Prieniskis

  Būtų šaunu, jog komentatoriai bent jau kažkaip pasivadintų, o ne slėptųsi po savo baimėmis. Kas liečia švietimo sistemą, pasakysiu trumpai – tikslas pateisina priemones!
  Labai įdomi mintis ir ta, jog visų švietimų problemų negandos yra mokytojai, genialu.

 2. Prieniškiui

  Nemanau, kad dabartinė švietimo sistema tokia jau žalinga. Didesnė konkurencija verčia mokyklas labiau judėti ir siūlyti mokiniams platesnes galimybes ir aukštesnę mokymo kokybę. Laikas susivokti, kad mokykla skirta ne tik tam, kad mokytojai turėtų darbą.

 3. Marijai

  Gera idėja. Orams atšilus reikėtų atvažiuoti iš arčiau pasidairyti į išlikusią medinę žydišką prieškario autentiką.