Su nauja energija – tėtės a.a. Juozo Palionio pėdomis tėviškės žemėje

Gyvenimas kupinas visko – lygumų ir pakilimų, netikėtų vingių, svaigių posūkių ir akligatvių. Mano Tėtės a.a. Juozo Palionio gyvenimo kelias buvo tiesus ir platus, deja, jis staiga nutrūko… Liko pradėti ir nebaigti darbai, svarbūs sumanymai, neįkūnytos idėjos ir daugybė jo pagalbos laukiančių žmonių. Paskutinį kartą žvelgdami į mums brangų žmogų, atsisveikindami su juo amžiams, mano sesuo Edita ir aš prisiekėme, jog saugosime Tėtės atminimą visomis išgalėmis ir tęsime jo darbus. Tuo metu, nors ir buvome nuolatiniai pagalbininkai visuose jo sumanymuose, net neįtarėme, kiek daug jis buvo prisiėmęs įsipareigojimų gimtojo krašto žmonėms, kokia daugybė jo veiklos krypčių laukia mūsų. Tačiau tai jokiu būdu nepaveikė mūsų nusistatymo ir tik dar labiau sustiprino ryžtą imtis nelengvo darbo – sekti ryškiais ir giliais jo pėdsakais, paliktais mylimoje tėviškės žemėje.
Pareiga ir dvasios poreikis
Mano Tėtės J. Palionio politinė ir visuomeninė veikla visada man buvo ir yra pavyzdys. Kartu su juo ėmiausi labdaros ir paramos projektų, rėmiau jo sumanymų įgyvendinimą kultūros, švietimo ir sporto srityse. Dešimtmetį vykdyta veikla dabar, po skaudžios netekties, yra mano ir visos mūsų šeimos pareiga. Todėl įkūrėme jo prasmingus darbus tęsiantį J. Palionio labdaros ir paramos fondą, stengiamės rūpintis neįgaliais žmonėmis, daugiavaikėmis šeimomis, visomis jėgomis prisidedame prie kultūros, sporto renginių organizavimo, nepamirštame ir švietimo įstaigų veiklos. Ir tai yra ne tik mano noras tesėti savo pažadą. Tam mane skatina ir žmonės, labai gerbiantys Seimo nario J. Palionio atminimą, kviečiantys atstovauti jam jo pradėtuose darbuose. Kaip ir Tėtė, negaliu apsiriboti vien tik parama vargstantiesiems ir labdaros projektais, pagalba kūrybingiems, talentingiems ir darbštiems žmonėms. Jaučiu, jog reikia tęsti ir jo politinę veiklą, tam skatina geri draugai, pažįstami, Tėtės kraštiečiai, bet svarbiausia ir lemiama – tai ir mano paties mąstymas bei esamos situacijos suvokimas, didžiulis noras imtis ryžtingų priemonių, kad tai, kas yra keistina mūsų šalyje, ir būtų pakeista. Vien tik norų ir žodžių tam nepakanka, reikia darbo, o jo aš niekada nebijojau. Todėl apsisprendžiau šių metų rinkimuose Prienų ir Birštono vienmandatėje apygardoje būti kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą.

Darbų gairės
Prienų ir Birštono kraštuose nesu nepažįstamas žmogus ar naujas svečias. Nuo mažens su tėvais savaitgaliais nuolat grįždavome į Šaltinėnus, Tėčio gimtinę, vasaras taip pat praleisdavau pas savo senelius Palionius. Dirbome visus ūkio darbus: ir šieną vežėme, ir daržus ravėjome, ir derlių padėdavome nuimti. O šiandien aš Siponyse ūkininkauju, prižiūriu 12 hektarų žemės. Nors tai tikrai daug jėgų ir laiko atimantys darbai, bet pagalbininkų tam nesamdau, pats mėgstu dirbti žemę, nes sunkus, tačiau akivaizdžius rezultatus duodantis triūsas teikia pasitenkinimą dvasiai, atpalaiduoja nuo miesto šurmulio, sudėtingų situacijų versle. Iš arti pradedu pažinti ir žmones, su kuriais mano Tėtė daug bendravo, padėdavo jiems surengti šventes, sporto ir kultūrinius renginius, pagelbėdavo patekusiems į bėdą. Apie tai byloja ir daugybė užrašų knygelių, kuriose jis užsirašydavo kiekvieną svarbią detalę, planus, vardus žmonių, kuriems būtina padėti. Tai gairės, kuriomis šiandien aš seku, darbai, kuriuos privalau atlikti. Sunku, kad tai tenka daryti be jo, tačiau širdgėlą ir naštą palengvina artimieji, dar labiau – nuoširdus žmonių dėkingumas, šiltas priėmimas, kur beatvyktume. Tai vis Tėtės palikti pėdsakai, bet labai tikiuosi, kad ir mano paties darbai prisideda prie geresnio Tėtės kraštiečių gyvenimo, prie šypsenų jų veiduose. Susitikimai ir pokalbiai su atvirai bėdas išsakančiais žmonėmis sustiprino norą išrauti iš mūsų gyvenimo vešinčias negeroves, to ryžtuosi imtis, gerai suprasdamas savo galimybes.
Žinios ir patirtis skatina veikti
Su įstatymų trūkumais tenka susidurti nuolat, tą įžvelgti padeda ir žinios, ir patirtis. Vilniaus universitete baigiau ekonomikos fakultetą, o darbo metai Statistikos departamente, „Lietuvos akciniame inovaciniame“, „Hermio“ ir „SEB“ bankuose įgytą išsilavinimą labai sutvirtino, suteikė gerą pagrindą mano idėjoms ir sumanymams. Juos įgyvendinu  savo verslo įmonėje, labai gerai žinau, kokios problemos jos veiklai yra didžiausia kliūtis ir kaip jas nugalėti.  Manau, kad Seime labai reikalingi patyrę ekonomistai, kurie patys yra ne kartą susidūrę su įvairiais sunkumais, puikiai nusimano, kas labiausiai trukdo Lietuvos verslui, ką reikia keisti įstatyminėje bazėje, kad ir verslininkams, ūkininkams, ir dirbantiesiems, ir pagyvenusiems šalies gyventojams atsirastų galimybė saugiai jaustis savame krašte. Manau, kad politiniame gyvenime yra daugybė galimų įgyvendinti idėjų, sumanymų, projektų. Tačiau įstatymų kūrimo ir vykdymo institucijose,  mano įsitikinimu, galėtų būti daugiau ūkiško požiūrio į Lietuvos ekonominį, socialinį gyvenimą. Reikia permainų, o jas kurti turime tik mes patys, savo rankomis. Tam mane skatina įgyta patirtis, žinios, kurias galima ir reikia panaudoti bendriems tikslams, ir pareiga manimi pasitikintiems žmonėms.
Sprendimų reikia nedelsiant
Žinau, kad gabių, išsilavinusių ir pareigingų jaunuolių, ieškančių galimybių pritaikyti savo žinias čia, Lietuvoje, yra daug. Bet jų gyvenimai susiklosto įvairiai: vieni suranda tinkamą darbo vietą, kiti, po nevaisingų paieškų ir nusivylimų, važiuoja į užsienį, kur dažniausiai dirba ne pagal įgytą išsilavinimą. Tai labai apmaudu, bet dar skaudžiau, kad daugelis jų išvažiuoja iš Lietuvos ištisomis šeimomis. Tai žmonės, nusivylę savos šalies politika, didžiuliu atotrūkiu tarp jų uždirbamų pajamų ir išlaidų. Akis badanti ir gerai visiems žinoma tiesa – bendras pragyvenimo lygis Lietuvoje yra vienas žemiausių ES. Ji ir yra priežastis, kuri vis labiau didina jaunimo nusivylimą gyvenimu gimtinėje, dar labiau tai skatina nuleisti rankas tuos, kurie vis dėlto nenori išvykti svetur ir vos įstengia išmaitinti šeimas. Lietuva nuo senų senovės buvo ir tebėra žemdirbių šalis, tačiau daugybė įstatymų trukdo ūkininkams verstis savo amatu ir normaliai pragyventi kaime. Ypač skaudu mūsų žemdirbiams yra ir tai, kad jiems skiriamos išmokos neatitinka kitų Europos Sąjungos šalių išmokų lygio. Ekologinio ūkio derliaus realizavimo problema taip pat labai didelė, ji turėtų būti sprendžiama kaip galima greičiau, taip skatinant ir aktyvinant tokių ūkių plėtrą Lietuvoje. Sprendimų reikia nedelsiant, jau dabar, bet blogiausia tai, kad nebetenkame vilties ir noro ieškoti išeities. O permainų į gera gali ir turi būti, tam turime sutelkti visas jėgas, patirtį ir ryžtą, kad įstengtume pakeisti savo ir kitų gyvenimus, susiklosčiusią situaciją. Tik tuomet, kai šalies ekonomika auga, gerėja ir žmonių pragyvenimo lygis. Tad to ir turi siekti kiekvienas tautos patikėtinis, kiekvienas politikas, turintis galimybių paskatinti pokyčius.
Būtinas pastovumas
Žemdirbių bėdos – ne vienintelė problema, kurią reikia spręsti nedelsiant. Pastarąjį dešimtmetį vyrauja grėsminga tendencija: gyventojų amžius senėja, didėja socialinių išmokų poreikis. Tai nulėmė didžiulė emigracija ir mažas gimstamumas. Mano požiūriu, šį procesą galima suvaldyti įstatymų pataisomis, kurios leistų kurti daugiau darbo vietų, be to, būtina siekti pastovumo, stabilumo mokesčių srityje (pridėtinės vertės, turto ir kt.). Nėra pastovumo, nėra nors šiek tiek tvirtesnių garantijų dėl ateities – neatsiras ir žmonių, pasiryžusių rizikuoti savo turtu ir pradėti nuosavą verslą, o jau gyvuojančios verslo įmonės bijos svaresnių investicijų bei įsipareigojimų didinimo. Nepastovumas mokesčių sistemoje pristabdo ne tik Lietuvos verslininkus, bet ir atbaido užsienio investuotojus. Šią grandinę būtina sutraukyti tuojau pat, kaip ir daugelį kitų pančių, raizgančių įvairias šalies gyvenimo sritis ir trukdančių žengti pirmyn sumaniems, vertingų idėjų turintiems žmonėms. Manau, kad tą puikiai supranta dėl savo gimtinės ateities nerimaujantys žmonės, tai skatina ir mane žengti dar vieną žingsnį pačiu geriausiu pavyzdžiu man esančio Tėtės Seimo nario J. Palionio pramintu taku.
Mano sprendimas tapti kandidatu į LR Seimą Prienų ir Birštono vienmandatėje apygardoje yra gerai apgalvotas, jam pritaria ir visi šeimos nariai, kurių palaikymas yra viena iš svarbiausių paskatų ryžtis šiam žingsniui. Politinės mano pažiūrios remiasi socialinio teisingumo, ūkiško požiūrio į valstybės gyvenimą bei humanistinėmis idėjomis. Esu UŽ Tėtės darbų pratęsimą su nauja mano energija ir entuziazmu. Labai tikuosi Jūsų, mielieji Tėtės kraštiečiai, palaikymo ir tvirtai tikiu, kad visi kartu galime pasiekti tiek mūsų gimtinės, tiek visos šalies klestėjimo ir gerovės čia gyvenantiems žmonėms.
Aš visuomet esu už dialogą, įsiklausymą į kito nuomonę ir bendrų sprendimų paieškas. Todėl laukiu Jūsų, prieniečiai ir birštoniečiai, laiškų, pasiūlymų, klausimų ir patarimų, minčių apie kasdieną ir geresnę ateitį.
Andrius Palionis, kandidatas į LR Seimą vienmandatėje Prienų ir Birštono apygardoje  
KONTAKTAI: Tel. +370 65555 111 El. paštas  Andrius.Palionis@info.lt Beržyno g. 10A, Prienai

Politinė reklama. Užsak. Nr. 5351.
Bus apmokėta iš Pretendento į kandidatus Prienų rinkimų apygardoje
ANDRIAUS PALIONIO politinės kampanijos sąskaitos

Taip pat skaitykite