?A?i? Dievui u? Onut?!?

IMGP0577Bir?tono vienkiemio dar?elio ? mokyklos vaikai labai myli savo mokykl?, o labiausiai ? ?ia dirban?ias mokytojas ir aukl?tojas.

Jos pasitinka vaiku?ius su ?ypsenomis, kiekvien? pakalbina, nuli?dus? paguod?ia, pagiria, pamoko, o jei reikia, ir pabara. Juk mokykloje ? kaip ?eimoje, reikia ir meil?s, ir u?uojautos, ir padr?sinimo, ir grie?tesnio ?od?io.

Nuo pirm?j? ?ios mokyklos veikimo dien?, nuo pat 1990-?j? met?, ?ia dirba pradini? klasi? mokytoja Ona ?aulinskien?. Ji prisimena, jog sumanymas kurti pirm?j? klas? tuometiniame vaik? dar?elyje buvo tarsi eksperimentas. Pasiteisins l?kes?iai ? bus mokykla, nepatiks vaikams ir t?vams ? ?ia pat, pakaln?je, j? laukia Bir?tonas. O prad?ia buvo i?ties nelengva, pasakoja mokytoja. Visk? reik?jo prad?ti nuo nulio ? per vasar? susitvarkyti klas?, susiie?koti priemones, ?rengti, paruo?ti visk? mokslo metams. Darbo buvo daug, bet ir pad?j?j?, ger? ?moni? taip pat netr?ko. Ypa? pagelb?jo Pelekoni? pradin?s mokyklos direktorius Jonas Ardaravi?ius, kur? O. ?aulinskien? mena kaip nuostab? pedagog?, pa?ventus? ?iai pareigai vis? savo gyvenim?. ?inoma, nebuvo ??alia? ir pati mokytoja Onut?. Nors dirbti ? mokykl? gr??o po ilgokos pertraukos, ta?iau jau buvo ?gijusi nema?ai patirties, o be to, ? ?i? veikl? linko visa ?irdimi. Juk ir pasirinko pradini? klasi? mokytojos profesij? ne d?l svajoni?, bet jau padirb?jusi ja Kedoni? mokykloje netoli Butrimoni?, tuometiniame Jiezno rajone. O kur veda ?irdis, ten malonu ir gera dirbti, nebais?s jokie sunkumai.

?iandienin? Bir?tono vienkiemio mokykla ? jaukus, ?iltas ir dailus pastatas, kuriame susib?r?s puikus mokytoj?, aukl?toj? kolektyvas. ?ia ne tik mokomasi, bet ir smagiai leid?iamas laikas po pamok? ? vyksta sporto, meno u?si?mimai, dramos b?relio repeticijos. O jam vadovauja mokytoja Onut?, nes b?tent ?i veikla yra jai pati mieliausia. Vaidinti ir rengti menines programas m?gsta ir jos mokiniai. Jas pasi?i?r?ti mielai susirenka t?veliai, be to, savo pasirodymus dramos b?relis rengia ir kaimo ?ven?i?, ruo?iam? bendruomen?s, metu. O kiek apkeliauta, kiek visko pamatyta!

IMGP0574

D?iaugiasi mokytoja Onut? iniciatyviomis, energingomis bendradarb?mis, mokyklos vadove Regina Gustaitiene. Visos kartu jos planuoja mokyklos gyvenim?, dalinasi id?jomis ir patirtimi. Tod?l 24 metai Bir?tono vienkiemyje O. ?aulinskienei prab?go nepastebimai, darb?, r?pes?i? ir d?iaugsm? s?kuryje. O dabar, ?v?sdama i?kil? gyvenimo jubiliej?, ji jau kalba apie atsisveikinim?. Anot jos, reikia mok?ti i?eiti laiku, nors vargu ar kas dr?st? pasteb?ti, jog jaunatvi?kai, maloniai ir veikliai moteriai at?jo metas pasitraukti. Tai tik jos pa?ios sprendimas, kuris bus tikrai prasta naujiena buvusiems mokiniams, suaugusiems ir seniai palikusiems mokykl?, bet vis dar atskubantiems susitikti su savo mokytoja, atvedantiems jai savo vaikus. Ta?iau mokytoja Onut? tvirtai nusprend?, jog i?leisdama ketvirtokus, u?vers mokyklos duris ir pati.

?Puik?s, mieli ?mon?s gyvena Bir?tono kra?te?, sako O. ?aulinskien?. Visus ?iuos metus gera buvo dirbti mokykloje, kasdien susitikti su vaikais, juos mokyti, ugdyti, vesti ? gyvenim?. Ma?as nedr?sus pirmok?lis, ?i?r?k, jau i?didus ketvirtokas, jau reikia ruo?tis atsisveikinti, i?lyd?ti ? tolimesn? keli?. Kiek d?iaugsmo ir jaudulio, o mokytojai ? ir a?aros. Juk jos akyse u?augo ?is ma?ylis, jo imliam protui atskleista tiek paslap?i?, tiek pa?inimo d?iaugsmo kartu patirta. Greitai vaikai pajunta, kad mokytojai Onutei galima atsis?sti ant keli?, j? apsikabinti, papasakoti vasaros nuotykius ir kartu pasikvatoti i? pok?t? ir i?daig?. Meil?s nesuvaidinsi, neapgausi netikrais jausmais ma?? vaik?, sielomis pajuntan?i? kito ?mogaus dvasios ?ilum? ir ?velnum?.

Ne veltui tikybos pamokoje vienas mokinukas para??: ?A?i? Dievui u? Onut?!?. U? ger?, maloni? moter?, u? jos sielos ?ilum?, u? dvasios turtus ir daugyb? met?, dovanot? vaikams.

Taip pat skaitykite