•  

     

     

     

     

Slidin?jimo kalnas Bir?tone ?iemet neveiks

Jau paai?k?jo, jog ?iemet Bir?tono slidin?jimo trasa nebus atvira ?io sporto m?g?jams.

Pasak Bir?tono miesto tvarkymo tarnybos direktoriaus Algirdo Kederio, pav?lavusi ?iema ?ymiai sutrumpino sezon?, tod?l buvo nuspr?sta ?iemet trasos neeksploatuoti. ?Sezonas b?t? labai nuostolingas, tod?l nutar?me pinigus investuoti ne ? kalno paruo?im? slidin?jimui, o ?rengimams ?sigyti?, teig? A. Kederys.

Jonas Kavaliauskas

Taip pat skaitykite