Aurelija Urbonienė: „Jei nėra stiprios komandos – vadovas niekas”.

Vilija Čiapaitė

Visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, kad socialinis darbuotojas – tai namų tvarkytojas, maisto virėjas… Tokia daugelio nuostata yra klaidinga. Be abejo, šie darbai nėra nenaudingi ar kažkuo blogi, bet tai nėra socialinio darbuotojo pareigos. Socialinis darbas – tai pokyčių profesija, tai darbas su žmogumi ir jo skauduliais bei džiaugsmais. Tai yra darbas, kuris reikalauja didelio atsidavimo.Tai yra profesinė veikla, kuri įgalina žmones, šeimas, bendruomenes ir visuomenę spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas, skatindama socialinę kaitą, gerindama gyvenimo kokybę ir stiprindama solidarumą bei socialinį teisingumą.

Beje, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre dirba socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinių paslaugų srities darbuotojai, kurių pagalbos reikia ne tik senyvo amžiaus žmonėms, bet ir šeimoms, kuriose auga vaikai. Jau trejus metus ypatingas dėmesys skiriamas kokybiškam klientų aptarnavimui, norint palaikyti kuo glaudesnius ryšius su jų artima aplinka.

Beje rugsėjo 23 d. visus pakvietė Prienų socialinis centras į atvirų durų dieną, kad plati visuomenė susipažintų su darbais, kuriuos vykdo ši įstaiga.

Šaunu, kad visiems tiems, kuriems rūpi vaikų gerovė, šiais metais savo duris atvėrė vaikų dienos centro projektas ,,Pienės pūkas“. Vaikai, kaip ir kiekvienas pasakys, žemės žiedai, tad jiems būtina padėti žengti į gyvenimą. Kaip sakė pranešėja, „Nepriklausomai nuo to, kur dirbama su vaikais, socialinės pagalbos idėja yra tokia pati – padėti vaikui, puoselėti jo teisę gyventi pagarboje, mokyti atrasti gyvenimo džiaugsmą ir prasmę. Socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo praktikos glaudžiai siejasi tarpusavyje: socialinio pedagogo veikla orientuota į ugdymo procesą, o socialinio darbuotojo – į ugdymo proceso aplinką, todėl labai svarbu, jog abu vienodai suprastų savo bendradarbiavimo naudą. Nes tiek socialinis darbuotojas, tiek socialinis pedagogas vaiką ir jo artimiausią aplinką mato per savo prizmę: socialinis darbuotojas labiausiai mato vaiką ir jo šeimą, o socialinis pedagogas – vaiką ir mokyklą. Visų specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas yra būtinas, nes tik taip galima pasiekti teigiamų rezultatų dėl vaiko gerovės”.

Taigi su centro darbais ir planais susirinkusius supažindino centro direktorė Aurelija Urbonienė, kuri prieš kalbą pasakė, jog „Jei nėra stiprios komandos – vadovas niekas”.

Taigi, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre vykdoma veikla yra gana plati. Tai pagalbos į namus skyrius, kuomet asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios (asmeniui) šeimai tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime, dienos socialinės globos skyrius

(namuose bei centre teikiama licencijuota socialinių paslaugų visuma), paramos šeimai skyrius,

kur padedama ugdyti socialinius įgūdžius ir palaiko socialinės rizikos šeimas, dienos užimtumo centre skyrius, kur gerinama klientų gyvenimo kokybė per laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus.

Pagalbos į namus paslaugas teikia 3 socialiniai darbuotojai, 16 socialinių darbuotojų padėjėjų ir viena direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams. Jie informuoja, konsultuoja, tarpininkauja, atstovauja, padeda namų ruošoje, buityje ir t.t., sudarydami galimybes gyventi savo namuose. Tokios paslaugos teikiamos 123 asmenims, tarp jų 5 šeimoms.

Dienos socialinė globa – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose arba centre. Jos teikiamos 9 asmenims namuose ir 9 centre.

Nuo 2015 metų sausio 1 d. socialinę globą galėjo teikti tik licencijas socialinei globai teikti turintys socialinių paslaugų teikėjai. Ir labai šaunu, kad Prienų rajono socialinių paslaugų centras jas turi, o tai įgalina centrą dirbti žmonių, kuriems reikalinga socialinė pagalba, labui.

Paramos šeimai skyrius šiuo metu bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugas teikia 208 šeimoms, kuriose auga 411 vaikų (2015 m. II ketv.).

Beje, vykdomos ir prevencinės veiklos kryptys. Tai tėvų švietimas, tėvystės įgūdžių ugdymas („Šeimų klubo“ veikla, grupinė ir individuali psichologinė pagalba, vaikų užimtumo organizavimas, sociokultūrinė veikla), įgyvendinamos prevencinės programos bei organizuojami reidai.

Vykdoma pedikuliozės profilaktika socialinės rizikos šeimose Prienų rajone, kurių metu siekiama sumažinti pedikuliozės židinių skaičių, aprūpinti Prienų rajono socialinės rizikos šeimas pedikuliozės gydymo ir profilaktikos priemonėmis, ugdyti socialinės rizikos šeimų sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.

Prienų rajono socialinių paslaugų centras organizuoja prevencinius reidus bendradarbiaudamas su rajono Policijos komisariatu. Tai atliekama po darbo, nes, pasak direktorės, dažniausiai stebimos šeimos atsipalaiduoja, manydamos, jog po darbo niekas jų netikrins. Prevencinių reidų tikslas – organizuoti ir teikti prevencines paslaugas vaikui ir šeimai, kurios sudarytų galimybes vaikui augti šeimoje, šviesti socialinės rizikos šeimas smurto artimoje aplinkoje klausimais, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą visų rūšių smurtui, formuoti neigiamą požiūrį į tabako ir alkoholio vartojimą, išsiaiškinti, ar gaunamos socialinės išmokos naudojamos pagal paskirtį ir t.t. Juk vienam socialiniam darbuotojui būtų ir nesaugu lankytis socialinės rizios šeimose.

Norisi papasakoti apie vaikų dienos centrą ,,Pienės pūkas“. 2015 m. vasarį buvo pasirašyta sutartis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl Vaikų dienos centrų plėtros savivaldybėse. Iš valstybės biudžeto buvo gauta 11500 eurų. Beje, projekte dalyvauja 25 šeimos ir 50 vaikų iš Prienų m., N. Ūtos, Ašmintos, Balbieriškio ir Pakuonio seniūnijų. Projekto tikslas – organizuoti ir teikti kompleksines paslaugas socialinės rizikos šeimose augantiems mokyklinio amžiaus vaikams ir jų šeimų nariams. Dirbant su vaiku ir jo šeima, išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje – biologinėje šeimoje; užtikrinti vaikų socialinę integraciją, mažinant šeimų socialinę atskirtį, skatinti bendruomeniškumą ir savitarpio pagalbą.

Dienos užimtumas centras. Neįgaliųjų grupė – tai užimtumo grupė, kurią lanko suaugę asmenys su negalia. Centro specialistų komanda padeda spręsti su fizine ir psichine negalia bei įvairiais socialiniais sunkumais susijusias problemas, skatina socialinį asmens aktyvumą, mažina socialinę atskirtį, organizuoja laisvalaikio užimtumo, sveikatos palaikymo bei stiprinimo veiklą.

Svarbiausias darbo credo – pirmiausia pastebėti žmogaus sugebėjimus ir asmenybę, o tik po to – jo negalią.

Nuo 2015 m. vasario Vaikų dienos centre veikia ,,Pienės pūkas“ vaikų grupė, šeimų klubas – užimtumo grupė, kurią lanko socialinės rizikos šeimų nariai, ir bene pati gausiausia senjorų grupė – tai užimtumo grupė, kurią lanko senyvo amžiaus asmenys du kartus per savaitę.

Po direktorės Aurelijos Urbonienės pasisakymo teko pamatyti vaizdus, kurie buvo pavadinti „Tai, kas lieka už kadro”. Tai kadrai, kurie kelia nerimą, jog mūsų visuomenėje yra tokių namų, kuriuose žmonės gyvena gyvenimą, nepriimtiną mūsų visuomenei.

Beje, į atvirų durų dienos renginį atvyko žmonės, vienaip ar kitaip susiję su Prienų rajono socialiniu centru. Tai Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų švietimo centro ir Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai, rajono mokyklų vadovai ir socialiniai pedagogai.

Tačiau ypač daugumą sujaudino koncertas, kuriame dainavo vaikai, žmonės, turintys negalią, ir patys socialiniai darbuotojai, kurie, kaip pašnibždomis prasitarė viena darbuotoja, labiau jaudinosi stovėdami prieš svečius, nei dirbdami įprastą darbą – padėdami žmonėms, kuriems kartais reikalingas ne tik švelnus žodis, bet ir tvirta ranka.

O aš, išėjusi iš centro, ilgai mąsčiau. Juk ten dirba žmonės, kurie atiduoda save darbui, kuris yra toks nematomas ir kartu toks reikalingas – ne tik sriubos lėkštę paduoti, bet ir ištarti švelnų ar padrąsinantį žodį, reikia ir, rodos, tokio menko mažmožio – apsikabinimo.

Taip pat skaitykite