Skriejanti gerumo pauk?t?

IMGP4755Gerumas, meil?, pasiaukojimas, supratimas…

Daug gra?i? ?od?i? galima i?reik?ti balsu, mintimis, poelgiais. Ta?iau gerumo samprata, manau, gimsta kartu su ?mogumi. Jei aplinkiniai dalinasi viskuo, tau niekada ne?aus mintis nepaaukoti, neduoti. Ta?iau gerum? reikia suprasti ne tik kaip dovanas, aukas.

Visi, dalinantys gerum?, niekada nesigr??ioja atgalios, laukdami atlygio. Juk ?ios dovanos reikia ne tik tiems, kurie jos pra?o vie?ai, bet ir tyliai ?alia m?s? esantiems. Juk norint b?ti geru kitam, neb?tina tur?ti mai?us pinig? ir aukoti t?kstantines sumas. Nors gerumas neatsiejamas nuo davimo ir aukojimo, bet yra begal? ir kit? b?d?, kai aukojama pagalba, d?mesys, laikas, ?ypsena, padr?sinimo ir paskatinimo ?odis, pie?inys, nuotrauka, lai?kas, sena gera knyga, naminis obuoli? pyragas, atvirukas, rank? darbo saldainiai ar tiesiog tylus nuo?irdus palink?jimas mintyse…

Ta?iau taip norisi pad?koti tiems, kurie bes?lygi?kai dalinosi gerumu ir meile. Kartais kyla mintis, kas yra auk??iau: gerumas ar meil?? Manau, kad gerumas visada vir?iau meil?s, bet be meil?s jis nebus toks svarbus.

Ta?iau geriau pasidairius gali suvokti, kad be didelio b?rio ger? ?moni?, gerumas neb?t? toks svarbus, mielas, nes jie bent ma?u ?ilumos ir g?rio ?iupsneliu pasidalino su tais, kuriems jis buvo svarbus ir svarus.

Kad j? gerumas nelikt? u?go?tas, kad visi ?inot?, kas jie, ? Prien? rajono savivaldyb?s Socialini? paslaug? centr? su?jo g?riu besidalinantys ?mon?s pasisakyti ir parodyti, kaip tai svarbu.

Tai Seimo narys Andrius Palionis, Juozo Palionio labdaros ir paramos fondas, UAB ,,Kautra? ir UAB ,,Carpro? darbuotojai, laivo ,,Justina? savininkas Vladas Rai?ys, , UAB ,,Alavinos? vadovai, V.?akalio P? savinink? Jolita Mar?iulionien?, UAB ,,Valdimos? vadovai Valdas Stasi?nas ir Kastytis ?vedas, I? ,,Eulanta? vadovai Jolantai ir Eugenijus Kazlauskai, Bir?tono Karali?kosios rezidencijos darbuotojai, Albina Tankevi?ien?, Prien? mi?k? ur?dijos atstovai, Ramut? Milu?auskien?, Ilona Stu?kien?, Ruslanas Balandinas bei Ar?nas Senavaitis, Juozas Vytautas Veli?ka? i? ,,Grastos?, savanoriai i? Stakli?ki?, i? Jiezno ir Prien? miest?, kurie aktyviai talkina ,,Maisto banko? akcij? metu.

Taip pat daug pagelb?jo Nyderland? labdaros ir paramos fondo atstovai Judita ir Wilbert Louwers bei Laurent Henri Nouwen, ?ved? Lions klubas, kuriems tarpininkavo N. ?tos bendruomen?s atstov? Regina ?virblien?.

Visiems ?iems gerumu besidalinantiems ?mon?ms socialini? paslaug? centro bendruomen? sureng? vakaron?, kad pad?kot? u? i?tiest? pagalbos rank?, u? neatlygintin? param? stokojantiems ir patekusiems ? b?d?. Vakaras praplauk? it vanduo. Niekam neprailgo, niekas neskub?jo namolio. Gerumo aura tarsi i?skleid? sparnus ir suvienijo visus bendram tikslui ? gerumo ir meil?s pasidalijimui. O kad j? darbai nenutr?ks, kad j? dosni ranka visada pasieks tuos, kuriems labiausiai reikia paramos, parod? surengta ?iai progai popiet?.

Vidmantas Venclovas

Taip pat skaitykite