Pasėlių deklaravimo naujovė – pasėlių įvairinimo ir žalinimo reikalavimai

3_12_07_02_ Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasidėjo balandžio 13 d. ir truks iki birželio 16 d. Bendrojoje paraiškoje 2015 m. galima prašyti paramos pagal šias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, ir tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir avis, išmokų už pienines karves susietosios paramos už ankštinius augalus, daržoves ir vaisius. Šiais metais deklaruojant pasėlius reikės laikytis pasėlių įvairinimo ir žalinimo reikalavimų.

Pareiškėjai, deklaruojantys nuo 10 iki 30 ha ariamosios žemės, privalo auginti mažiausiai du skirtingus pasėlius (žieminės ir vasarinės kultūros laikomos skirtingomis rūšimis). Jei deklaruojama 30 ha arba daugiau ariamosios žemės – visame jos plote turi būti bent 3 augalų rūšys. Abiem atvejais didžiausias pasėlis negali užimti daugiau kaip 75 proc. viso ariamosios žemės ploto, o antruoju – du didžiausi pasėliai negali viršyti 95 proc. viso ariamosios žemės ploto. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu daugiau kaip tris ketvirčius viso deklaruoto ploto sudaro pievos, ganyklos iki 5 metų ir (arba) pūdymui palikta žemė, o likęs ariamosios žemės plotas neviršija 30 ha.

Kita žalinimo sąlyga – 15 ha ar daugiau ariamosios žemės deklaruojantis pareiškėjas įsipareigoja išskirti 5 proc. deklaruojamo ploto ekologiniu atžvilgiu svarbioms vietovėms (EASV). Jas sudaryti gali juodasis arba žaliasis pūdymas, azotą kaupiantys augalai – pupos, žirniai, lubinai, vikiai, dobilai, liucernos. Azotą kaupiantiems augalams yra taikomas 0,7 perskaičiavimo koeficientas. Pareiškėjas, siekiantis atitikti EASV reikalavimus, plotus, kuriuose deklaruoti azotą kaupiantys augalai, privalo nuėmęs derlių apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti minėtų augalų ražienas per žiemą. Juodajame arba žaliajame pūdyme negali būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba. Tai reiškia, kad pūdymo plote negali būti ganomi gyvuliai, šienaujama žolė arba auginami kiti augalai. Buvę pūdymų plotai turi būti apsėti žemės ūkio augalais iki lapkričio 1 d. Pūdymas (juodasis arba žaliasis) turi būti periodiškai įdirbamas taip, kad jame nebūtų subrendusių piktžolių. Žaliajame pūdyme auginami dirvos struktūrai gerinti skirti žoliniai augalai, kurie ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi būti užariami.

Pareiškėjai privalo išlaikyti deklaruotą daugiamečių ganyklų arba pievų plotą. Tai reiškia, kad negalima keisti šių plotų žemės ūkio paskirties, pavyzdžiui, paversti ariamąja žeme ir joje auginti javus. Tačiau tokius plotus galima atnaujinti – arti atsėjant plotą kultūrinėmis žolėmis (išskyrus atvejus, kai pieva patenka į NATURA 2000 teritorijoje esančius natūralių buveinių plotus). Jeigu Lietuvoje daugiamečių ganyklų arba pievų sumažės daugiau, negu leistina, pakeitusieji šių plotų paskirtį turės juos vėl paversti pieva. Kitaip bus mažinama žalinimo išmoka. 2015 metais yra pakeisti pievų priežiūros reikalavimai – negali žolės smulkinti ir palikti (mulčiuoti), žolė turi būti nupjauta ir išvežta iš lauko iki liepos 15 d. Žolės smulkinimas ir tolygus paskleidimas, kaip ganyklų arba pievų priežiūros būdas, bus galimas tik pareiškėjams, kurių ganyklų arba pievų plotas sudaro labai nedidelę (ne daugiau kaip 10 proc.) bendro deklaruoto ploto dalį, ir tiems pareiškėjams, kurie turi žolėdžių ūkinių gyvūnų (ne mažiau kaip 0,3 SG/ha) ir pievas smulkina po ganymo.

Pagrindinė išmoka už 1 ha 2015 m. bus apie 57 Eur, žalinimo išmoka – apie 45 Eur, išmoka už pirmuosius hektarus – apie 48 Eur, jaunojo ūkininko išmoka už plotus – apie 41 Eur. Išmokos už melžiamas karves bus mokamos tiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu 2014 m. balandžio 1 d. – 2015 m. kovo 31 d. laikotarpiu Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės. Taip pat pieno gamintojas turi būti pardavęs ne mažiau kaip 500 kg pieno per metus iš vienos pieninės karvės. Išmokos dydis 2015 m. – 77 Eur už pieninę karvę.

Išmokos už mėsinius galvijus, pieninės veislės bulius, mėsines avis ir pienines ožkas bus mokamos už valdoje nepertraukiamai išlaikytus ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų gyvulius, kurie suženklinti ir įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų spalio 31 d., mėsiniai galvijai ir pieninės veislės buliai skerdimo dieną turi būti ne jaunesni nei 12 mėn. amžiaus. Išmokos dydis apie 110 Eur už mėsinį galviją ir 11 Eur už avį.

 

.Prienų rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis

 

 

Taip pat skaitykite