Įsimintina 1960 m. sausio 23-oji. Istorinė naujos mokyklos, krašto ateities diena (II)

Direktore A.Bickauskiene su kolektyvu prie statybos 1959mMokytojų kolektyvas 1960 m. sausio 23 d.

1960 m. sausio 23 dieną 900 vietų pritaikytoje mokykloje mokėsi 597 moksleiviai.

Kolektyve dirbo:

direktorė Ada Bičkauskienė (nuotraukoje) , turėjusi chemijos pamokų, mokymo dalies vedėjas matematikas Jonas Vaitkevičius (nuotraukoje straipsnio apačioje), mokymo dalies vedėja, lituanistė Agnė Mackevičienė, darbų mokytojas Juozas Asadauskas, lietuvių kalbos ir praktikos darbų mokytoja, 6b klasės auklėtoja Ieva Kantakevičienė, matematikos mokytojas,10a klasės auklėtojas Vytautas Kantakevičius, geografijos mokytoja,8b klasės auklėtoja Kapcevičienė, geografijos mokytojas Kapcevičius, biologijos mokytoja Jančiauskienė, matematikos mokytojas,8a klasės auklėtojas Petras Kučinskas, istorijos ir konstitucijos bei namų ruošos mokytoja, 6d klasės auklėtoja Regina Kvedaravičienė, fizinio lavinimo ir biologijos praktikos darbų mokytojas Juozas Marcinkus, Antanina Marcinkienė, rusų kalbos mokytoja, 6a klasės auklėtoja, mokytojas Bičkauskas, praktikos darbų mokytojas, Petronėlė Steikūnienė, istorijos, namų ruošos ir fizinio lavinimo (5 kl.) mokytoja, 9b klasės auklėtoja, mokytojas Valdemaras Steikūnas, fizinio lavinimo mokytojas, mokytoja Eugenija Rimšienė, prancūzų kalbos mokytoja, ilgametė pedagogų tarybos sekretorė, mokytojas Košeliovas, pradinio karinio rengimo mokytojas, mokytoja Totoraitytė, lietuvių kalbos ir praktikos darbų mokytoja, 11a klasės auklėtoja, mokytoja Volungevičienė, matematikos ir fizikos mokytoja, 7a klasės auklėtoja, mokytoja Velavičiūtė, prancūzų ir rusų kalbos mokytoja, 7b klasės auklėtoja, fizikos ir elektros darbų praktikos mokytojas Virvičius, biologijos mokytoja Jančiauskienė, muzikos, piešimo, praktikos darbų mokytoja Ulevičiūtė, rusų kalbos mokytoja. Mokykloje dirbo 7c klasės auklėtoja, mokyklos partinės organizacijos sekretorė Sučalkinienė, prancūzų kalbos mokytoja, 5b klasės auklėtoja Janina Kakanauskienė, lietuvių ir rusų kalbos mokytoja Švedienė, rusų kalbos ir muzikos mokytoja Braslauskaitė, vyr. pionierių vadovė, namų ruošos mokytoja Šakalienė. Pradinių klasių komandą sudarė mokytoja Veronika Ribinskienė, mokytoja Janina Gudynienė, mokytojos Savickienė, Jučienė, Tarasevičienė, Izabelė Bagdonienė, Janulevičienė, Motiejūnienė. Lieka dar  neaiškumų, nes 6c klasės auklėtojos Kocinaitės bei 9a klasės auklėtojos Vaitkevičienės, 11b klasės auklėtojos Merkelytės nenurodyti dėstomi dalykai. Tais laikais buvo įprastas dalykas nenurodyti darbuotojo pavardės, jį pakeisti šablonišku „draugas“. Neišlikus darbuotojų asmens byloms, negalime nurodyti ir daugelio vardų (KAA, f.1099, ap.1, b27, p.60).

1960M SAUSIO MEN 23 D

Gimnazijos archyvo nuotraukoje matome mokytojus šventinėje vakaronėje po naujojo mokyklos pastato atidarymo.  

Popamokinės veiklos būreliai       

Didesnioji dalis moksleivių lankė mokytojo V. Steikūno organizuojamas sporto kolektyvo, krepšinio, futbolo, stalo teniso, tinklinio, šachmatų sekcijas. Kiti labai pamėgo karinio parengimo vadovo Košeliovo SDAALR būrelį. Nemažai moksleivių lankė jaunesniųjų ir vyresniųjų moksleivių tautinių šokių ratelius (vadovai, mokytojai Jančiauskienė ir Jonas Vaitkevičius). Aktyviai veikė mokytojos Švedienės vadovaujamas literatų ratelis, mokytojo Jančiausko – mičiūrininkų būrelis. Įdomi ir originali buvo vyr. pionierių vadovės triušių būrelio veikla. Labai patrauklūs buvo mokytojo Virvičiaus vadovaujami jaunųjų technikų ir foto būreliai. Veikė darbščiųjų rankų, kraštotyros, chemikų ir kiti būreliai (Ten pat, p.58).

Mokytojas Jonas VaitkeviciusDidžiausi moksleivių drausmės pažeidimai

Moksleivis visais laikais buvo guvus, energingas, sumanus, ne visada surandantis saviraišką ir dar neišmokęs įvaldyti savo emocijas ir veiksmus. Tad ir tais metais būta daug grubių drausmės pažeidimų, už kuriuos 3 moksleiviai pašalinti iš mokyklos. Griežtomis drausminėmis nuobaudomis buvo nubausti moksleiviai, apiplėšę mokyklos patalpose buvusį Jiezno rajono Švietimo skyriaus sandėlį ir pavogę sportinį inventorių. Nubausti ir vagiliai, pavogę senąsias monetas iš mokyklos kraštotyros muziejėlio. Buvo bandoma užkirsti kelią girtavimui, tačiau jo pasitaikė tiek mokyklos viduje, tiek už jos ribų. Buvo nubausti moksleiviai, dalyvavę kaimuose plunksnų plėšymo talkose ir vartoję samagoną. Daugelis moksleivių dar neturėjo motyvacijos mokymuisi, todėl už piktybinį pamokų nelankymą, nepažangumą dažnokai buvo paliekami antriems metams, net šalinami iš mokyklos. 1960 m. mokyklos moksleivių pažangumas buvo 74%. Deja, tenka pastebėti, kad ir  mokytojų metodinio lygio kėlimas, psichologinių žinių savišvieta buvo nepakankama. Dažnai moksleivis tapdavo valdžios komandų, ideologinių akcijų sraigteliu. Tai sukeldavo moksleivių kontrareakcijas (Ten pat, p.27).

12-oji abiturientų laida

1960 m. birželį vidurinę mokyklą baigė 11a ( auklėtoja Totoraitytė) ir 11 b (auklėtoja Merkelytė) moksleiviai: 1) Pranskevičiūtė, 2) Laimutė Kašinskaitė, 3) Kostas Česnavičius, 3) Roma Noreikaitė, 4) Adelė Aciūtė, 5) Ona Daškevičiūtė, 6) Stasė Jurkonytė, 7) Marija Bagdonaitė, 8) Bronė Klimavičiūtė, 9) Ona Mickutė, 10) Albinas Mockevičius, 11) Bronė Bukevičiūtė, 12) Verutė Pempytė, 13) Bronė Mikailaitė, 14) Raimondas Perekopskis, 15) Nijolė Ribinskaitė, 16) Zita Sosnytė, 17) Janina Simonaitytė, 18) Albina Šafronaitė, 19) Petrutė Šidlauskaitė, 20) Janina Rakauskaitė, 21) Vytautas Urbonavičius, 22) Marytė Volockaitė, 23) Magdutė Zavistanavičiūtė, 24) Onutė Žiūkaitė, 25) Ona Pranskevičiūtė, 26) Ona Mockevičiūtė.

 

Istorikas Vytautas Kuzmickas

 

Taip pat skaitykite