•  

     

     

     

     

Vyko Bir?tono savivaldyb?s ekstremali? situacij? komisijos pos?dis

Sausio 28 d., antradien?,? Bir?tono savivaldyb?je vyko Bir?tono savivaldyb?s ekstremali? situacij? komisijos (ESK) pos?dis. ?io pos?d?io tema buvo Savivaldyb?s civilin?s saugos sistemos veiklos ap?valga ir b?kl?.

Susitikimo prad?ioje ??angin? ?od? tar? Bir?tono savivaldyb?s ESK pirmininkas, Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas. V?liau prane?im? tema ,,Savivaldyb?s civilin?s saugos sistemos veiklos ap?valga ir b?kl?? skait? Savivaldyb?s civilin?s saugos vyriausiasis specialistas Aleksas Trakys. Skaitydamas prane?im?, A. Trakys ap?velg? civilin?s saugos b?kl? 2013 metais. Pagal ataskait?, Savivaldyb?je sudarytos ESK ir ESOC komisijos, j? sud?tis 2013 m. buvo patikslinta. Komisija 2013 m. rinkosi 1 kart?.

Priimti komisijos sprendimai buvo ?gyvendinti, suorganizuotos planin?s civilin?s kompleksin?s civilin?s saugos pratybos tema ?Bir?tono savivaldyb?s civilin?s saugos sistemos subjekt? veiksmai likviduojant gaisro pasekmes AB sanatorija versm??, kuriose dalyvavo ESOC nariai, Prien? prie?gaisrin? gelb?jimo tarnyba, Bir?tono policijos komisariatas, V?? Bir?tono PSPC ir AB sanatorija ?Versm??. Pratyb? met? i?kelti tikslai buvo pasiekti.
Gyventoj? ?vietimas civilin?s saugos klausimais yra nuolatos vykdomas, Savivaldyb?s internetiniame puslapyje skelbiamos rekomendacijos ir rengiamos atmintin?s vietin?je spaudoje. Taip pat buvo vykdyta akcija ?Kurenkime saugiai? Bir?tono seni?nijoje, dalinti d?m? detektoriai bei atmintin?s. Savivaldyb?s gyventoj? persp?jimas vykdomas panaudojant vietinio valdymo elektros sirenas. Turimos materialin?s priemon?s ?moni? gelb?jimui ir padarini? ?alinimui perduotos Piren? prie?gaisrin?s gelb?jimo tarnybos Bir?tono komandai (gelb?jimo valtis ?rog?s?, hidrokostiumas gelb?jimo darbams vandenyje, sorbuojan?ios bonos bei pur?kiamos priemon?s ?Hidro Break? naftos produktams surinkti). Bir?tono savivaldyb?s teritorijoje yra numatyti 9 kolektyvin?s apsaugos statiniai, kuriuose galima laikinai apsaugoti iki 1400 gyventoj?. Yra parengtas Bir?tono sav.

Ekstremali? situacij? valdymo planas bei naujai atliekama savivaldyb?s galim? pavoj? ir rizikos analiz?, pagal kuri? bus atnaujintas ekstremali? situacij? planas. Sudaryta tarpusavio pagalbos teikimo sutartis su Prien? rajono savivaldybe. Pavojing? objekt?, kuriems tur?t? b?ti sudaromi i?or?s avariniai planai, Bir?tono savivaldyb?je n?ra.
Civilin?s ir prie?gaisrin?s saugos b?kl?s vertinimas u? 2013 metus Bir?tono savivaldyb?je vertinamas gerai.

Vis d?lto, ?vertinus konkre?ias prie?astis, ?takojusias vertinimo rezultatus, buvo pasi?lyta ESK operacinio vertinimo ir ekstremali? situacij? prevencijos bei informacijos valdymo grupei parengti priemoni? plan? ir numatyti konkre?ias priemones, kaip dar pagerinti civilin?s saugos ir prie?gaisrin?s saugos b?kl? savivaldyb?je.
ESK narys, Prien? valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos vir?ininkas Gediminas Banys, informavo apie Respublikoje susidariusi? situacij? d?l afrikinio kiauli? maro ir pateik? rekomendacijas. Sausio 27 dien? buvo sukviesta Respublikos ESK spr?sti ?iai problemai, nutarta skelbti ekstremali? situacij? Lazdyn?, Var?nos, Alytaus apskrityse. Jis informavo, kad Prien? rajone, Bir?tono savivaldyb?je, afrikinio kiauli? maro atvej? nenustatyta.

Taip pat G. Banys pristat? konkre?ius skai?ius ? Bir?tono savivaldyb?je ?iuo metu nam? ?kiuose yra laikomos 162 kiaul?s. Jis pateik? rekomendacijas gyvuli? augintojams: patiems be reikalo nevaik??ioti svetimuose tvartuose, vengti tiesioginio kontakto su svetimais gyvuliais ( jei taip nutiko ? persirengti, nusiplauti rankas, pasikeisti avalyn?, grie?tai laikytis asmens higienos reikalavim?); visais ?manomais b?dais apsaugoti savo gyvulius nuo kontakto su laukiniais gyv?nais (?rengti tvoras, fizinius, dezinfekcinius barjerus); naikinti grau?ikus ir kitus kenk?jus; ne?erti gyvuli? maisto atliekomis i? vie?ojo maitinimo ?moni? (valgykl?, kavini? ir pan.); draud?iama lankytis kiauli? laikymo vietose tiems asmenims (tai taikoma ir gyvuli? supirk?jams), kurie per pra?jusias 48 valandas lank?si u?sienyje, kitose kiauli?, ?ern?, ?ernakiauli? laikymo vietose, ?ern? med?iokl?se ar laukini? gyv?n? skerden? i?dorojimo vietose, skerdyklose ir ?alutini? gyv?nini? produkt? tvarkymo vietose. Sunegalavus gyvuliui, nugai?us arba kilus bet kokiam ?tarimui ? b?tina nedelsiant kreiptis ? veterinarijos gydytoj?.
Prien? prie?gaisrin?s gelb?jimo tarnybos (PGT) vir?ininko pavaduotojas Raimondas Lingys informavo, kad 2013 metais Bir?tono savivaldyb?je gaisruose ?uvusi? ?moni? nebuvo. Gelb?tojai vir? 60 kart? vyko ? ?vykius: 20 kart? gesinti gaisr? (atvirose teritorijose, pastatus ir t.t.), vir? 40 kart? vykd? gelb?jimo darbus nelaiming? atsitikim?, incident? ir kit? ?vyki? metu. ESK narys, Alytaus aplinkos apsaugos departamento Prien? rajono agent?ros ved?jas Tomas Barkauskas informavo, kad Bir?tono savivaldyb?je ?ala aplinkai nepadaryta.

Taip pat jis primin?, kad yra vykdomos akcijos, kuri? metu gyventojai yra informuojami apie tai, kad neb?t? deginamos kenksmingos med?iagos (bald? atliekos, plastmas?s ir pan.). Agent?ros specialistai informavo, kad b?t? laikomasi taisykli? d?l nuotek? tvarkymo vietin?se j? surinkimo vietose ? kitu atveju bus? skiriamos baudos u? ?i? taisykli? nesilaikym?.
Savivaldyb?s gydytojas Irmantas Adamonis informavo, kad 2013 metais savivaldyb?je gripo susirgimai epideminio lygio nepasiek?, pagrindin?s problemos buvo susijusios su vir?utinio kv?pavimo tak? ligomis. Taip pat 2013 m. buvo atliktas oro tar?os monitoringas, vykdyti laboratoriniai vandens kokyb?s tyrimai maudymosi sezono metu Bir?tono tvenkiniuose ir Nemune. Atlikus tyrimus, nebuvo aptikta joki? kenksming? med?iag? ir nustatyta, kad vanduo yra geras, ?varus bei jame galima maudytis.
Bir?tono policijos komisariato vir?ininkas Rolandas Stiklius teig?, kad 2013 metais bendras nusikalstam? veik? (t.y. sunki? nusikaltim?, pl??im?, vagys?i?, vandalizmo atvej?) skai?ius Bir?tono savivaldyb?je suma??jo, r?pest? kelia padid?j?s nusikalstamumas artimojoje aplinkoje. Taip pat? R. Stiklius pasid?iaug?, kad nusikaltim? suma??jimui didel? ?tak? daro vaizdo kamer? ?rengimas Bir?tono mieste ir centriniame parke.
Kauno apskrities prie?gaisrin?s gelb?jimo valdybos vir?ininko pavaduotojas civilinei saugai Romualdas Paci?nas atkreip? d?mes? ? geografin? Bir?tono miesto pad?t?, kad dalis miesto gyvena kitoje Nemuno up?s pus?je ir, u??alus Nemunui, ?mon?s, trumpindami keli?, ? centrin? miesto dal? eina per Nemun?. Siekiant apsaugoti neatsargius a?tri? poj??i? m?g?jus, R. Paci?nas si?l? pastatyti ?sp?jamuosius ?enklus neiti ant ledo, ne?sitikinus saugumu. Taip pat R. Paci?nas pamin?jo, kad Bir?tono savivaldyb?s civilin?s ir prie?gaisrin?s saugos b?kl? 2013 met? vertinimo lentel?je tarp Kauno apskrities 8 rajon? u??m? 3 viet?.

Bir?tono savivaldyb?s informacija

Taip pat skaitykite