•  

     

     

     

     

Nuo vasario u? elektr? atsiskaityti reikia naujomis elektros kainomis

Nuo vasario m?nesio gyventojai u? elektros energij?, suvartot? per sausio m?nes?, jau turi atsiskaityti naujomis suma??jusiomis 2014 m. kainomis. Dauguma (71 proc.) buitini? elektros vartotoj? ?iuo metu atsiskaito pagal ?Standartin?? vienos laiko zonos tarifo plan? ? pagal j? nauja elektros energijos kaina sudaro 0,474 Lt/kWh.

 

Gyventojams, kurie atsiskaito pagal dviej? laiko zon? ?Standartin?? tarif?, dienin?s elektros energijos kaina sudaro 0,513 Lt/kWh, o naktin?s ir savaitgalio ? 0,384 Lt/kWh.

Apie 7 proc. nam? ?ki? atsiskaito pagal ?Elektrini? virykli?? vienos laiko zonos tarifo plan?, pagal j? elektros kaina yra 0,465 Lt/kWh. Atsiskaitant pagal ?? dviej? laiko zon? tarifo plan?, dienin? elektra kainuoja 0,503 Lt/kWh, o naktin? ir savaitgalio ? 0,378 Lt/kWh.

Statistiniam Lietuvos nam? ?kiui, vidutini?kai per m?nes? sunaudojan?iam apie 144 kWh, i?laidos u? elektros energij? kitais metais suma??s apie 3,6 Lt (su PVM) per m?nes?.

Apskai?iuojant mok?tin? sum? u? elektros energij? naujomis kainomis, reikia nurodyti visus tarifo plano kainos skai?ius cento de?imt?j? dali? tikslumu (tris skai?ius po kablelio). Bendr? mok?tin? sum? reikia suapvalinti cento tikslumu, vadovaujantis bendrosiomis matematin?mis apvalinimo taisykl?mis.

Pavyzd?iui, nuo vasario m?nesio atsiskaitant pagal vienos laiko zonos ?Standartin?? tarifo plan? ir suvartojus 144 kilovatvalandes elektros energijos, skai?iuojant po 0,474 Lt u? kilovatvaland?, bendra mok?tina suma sudaryt? 68,256 Lt ? toki? mok?tin? sum? reik?t? suapvalinti iki 68,26 Lt.

?Jei gyventojai pasteb?jo, kad mok?dami u? elektros energij? netiksliai nurod? kainas, pvz., naujas kainas pritaik? jau saus?, kuomet reik?jo atsiskaityti u? gruod?io m?nesio suvartot? energij? dar 2013 metais galiojan?iomis kainomis, jie tur?t? suskai?iuoti pinig? sum?, koks neatitikimas susidar?, ir kit? m?nes? mok?dami u? elektros energij? prid?ti arba atimti susidarius? neatitikim??, ? teigia Deimant? Bareikien?, LESTO Klient? aptarnavimo valdymo departamento direktor?.

Gyventojams, kurie atsiskaito pagal vidutin? suvartojim? ar sudar? tiesioginio debeto sutartis, elektros kainos skai?iuojant mok?tin? sum? bus pakeistos automati?kai. Informacij? apie apskai?iuot? sum? gyventojai gali rasti prisijung? prie savitarnos svetain?s www.manoelektra.lt.

?Tarif? planai su pastovi?ja dedam?ja dalimi ? suvartojantiems daugiau elektros

?LESTO si?lomi tarif? planai ?Namai? ir ?Namai plius? leid?ia sutaupyti daugiau nei vidutini?kai elektros energijos suvartojantiems vartotojams. Papras?iausiai ?vertinti, ar pasirinkti tarif? planai vartotojams bus tinkamiausi ir 2014 metais, galima naudojantis interneto svetain?je www.lesto.lt ?kelta skai?iuokle.

Gyventojams, ?iuo metu atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifo planu ?Standartinis? ir per metus suvartojantiems bent 2553 kWh (apie 213 kWh per m?nes?) elektros energijos, 2014 m. gali b?ti palankiau pasirinkti tarifo plan? ?Namai?. Pasirinkus plan? ?Namai?, kas m?nes? mokama 10 Lt pastovioji dedamoji dalis, ta?iau elektros energijos kaina taikoma ma?esn? ? 0,427 Lt/kWh. Atsiskaitant pagal dviej? laiko zon? ?Namai? tarif?, dienin?s elektros energijos kaina sudaro 0,459 Lt/kWh, o naktin?s ir savaitgalio ? 0,353 Lt kWh.

Atitinkamai, tarifo planas ?Namai plius? gal?t? b?ti naudingesnis suvartojant daugiau nei 3750 kWh elektros energijos per metus (apie 313 kWh per m?nes?). Pasirinkus plan? ?Namai plius?, kas m?nes? mokama 20 Lt pastovioji dedamoji dalis, o elektros energijos kaina ?iemet sudaro 0,41 Lt/kWh. Atsiskaitant pagal dviej? laiko zon? ?Namai plius? tarif?, dienin?s elektros energijos kaina sudaro 0,439 Lt/kWh, o naktin?s ir savaitgalio ? 0,342 Lt kWh.

Pasikeisti elektros tarifo plan? galima savitarnos svetain?je www.manoelektra.lt arba LESTO klient? aptarnavimo centre. Gyventojai turi galimyb? pasikeisti tarifo plan? kart? per metus arba kuomet pakei?iamos kainos per 2 m?nesi? laikotarp?. Tai leid?ia pasirinkti tinkamiausi? tarifo plan?, atitinkant? besikei?ian?ius vartotoj? poreikius. Vien? kart? pakeitus tarifo plan?, kit? kart? t? b?t? galima atlikti po 12 m?nesi?.

Gauti aktuali? ir i?sami? su elektros energijos tiekimu susijusi? informacij?, valdyti reikalingas LESTO paslaugas ir kontroliuoti mok?jimus gyventojai gali internetin?je LESTO savitarnos svetain?je www.manoelektra.lt. Daugiau informacijos aktualiais elektros energijos tiekimo klausimais gyventojai gali gauti klient? aptarnavimo telefonu 1802.

Atsiskaityti pagal vidutin? suvartojim? ? pigiau ir patogiau

LESTO klientams yra sudariusi galimyb? u? elektros energij? atsiskaityti pagal vidutin? suvartojim?. Tai padeda tolygiai planuoti i?laidas, kadangi nepaisant sezoni?kumo ir suvartoto elektros energijos kiekio poky?i?, kas m?nes? mokama vienoda suma. Jei vartotojas turi kelis objektus, u? juos b?t? pateikiama viena s?skaita, tod?l atsiskaityti galima viena ?moka. Tokiu atveju nebereik?t? ir pildyti popierin?s atsiskaitymo knygel?s, kas m?nes? tikrinti apskaitos prietaiso. Platesn? informacija apie ?i? paslaug? pateikiama LESTO svetain?je ? http://www.lesto.lt/lt/privatiems/atsiskaitymo-budai/pagal-pvm-saskaitas-fakturas/1076.

Tiesioginis debetas ? Lietuvoje vis labiau populiar?jantis modernus ir patogus b?das atsiskaityti u? suvartot? elektros energij?, kai kiekvien? m?nes? mokama vienoda suma, s?skaitos visada apmokamos laiku. Tai pigesnis atsiskaitymo b?das, lyginant su kitais, kadangi ?iuo metu didieji ?alies bankai netaiko jokio mokes?io ?mokoms, pati paslauga papildomai nieko nekainuoja.

Atsiskaitantieji tiesioginiu debetu ir pagal vidutin? suvartojim? informacij? apie b?sim? mok?jim? elektroniniu pa?tu gauna kiekvieno m?nesio prad?ioje. M?nesio ?mok? u? elektros energij? dydis klientui apskai?iuojamas pagal ankstesn? kliento elektros suvartojimo vidurk? (kilovatvaland?mis, kWh), kuris tikslinamas pagal periodinius skaitikli? patikrinimo duomenis. Tiesioginiu debetu atsiskaitantys klientai patys gali nustatyti patogiausi? mok?jimo dien?, kada s?skaita u? suvartot? elektros energij? bus apmokama automati?kai.

?Tiesioginis debetas ypa? priimtinas tiems, kurie nori sutaupyti laiko, skiriamo skaitiklio rodmen? nura?ymui, atsiskaitymo knygel?s pildymui, mokes?i? apskai?iavimui ir atsiskaitymui. Visus metus, nepaisant sezoni?kumo ir elektros suvartojimo kiekio poky?i?, mokama vienoda suma leid?ia papras?iau planuoti ?eimos i?laidas. Viena tiesioginio debeto ?moka galima atsiskaityti u? keliuose objektuose suvartot? elektros energij?, klientai gauna vien? bendr? s?skait?, kurioje pateikiama visa informacija?, ? ai?kina D. Bareikien?.

Klientai vertina galimyb? savitarnos svetain?je www.manoelektra.lt kontroliuoti ?mok? u? elektros energij? dyd?, per?i?r?ti ankstesnius mok?jimus, esant poreikiui, deklaruoti elektros apskaitos prietais? rodmenis ir patikslinti vidutinio suvartojimo vidurk?. Visus vartotojus, kuriems aktualu sutaupyti pinig? ir laiko, kvie?iame pasira?yti tiesioginio debeto sutartis ?internetin?je bankininkyst?je arba u??jus ? bet kur? savo banko skyri? ar LESTO klient? aptarnavimo centr?.

Visuomenin?s elektros energijos kainos 2014 m. (su PVM)

Tarifai ir j? dedamosios

Tarif? planai

Standartinis

Namai

Namai plius

Elektrin?s virykl?s*

Vienos laiko zonos tarifas:

pastovioji dedamoji, Lt/m?n.

-

10

20

-

energijos dedamoji, Lt/kWh

0,474

0,427

0,41

0,465

Dviej? laiko zon? tarifas:

pastovioji dedamoji, Lt/m?n.

-

10

20

-

dienin? energijos dedamoji, Lt/kWh

0,513

0,459

0,439

0,503

Naktin?, ?e?tadienio ir sekmadienio energijos dedamoji, Lt/kWh

0,384

0,353

0,342

0,378

 

*?Elektrin?s virykl?s? tarifo planas gali b?ti taikomas esant papildomoms s?lygoms.

 

?LESTO prane?imas spaudai

Taip pat skaitykite