• Skelbimas Prienu krasto svente A1   2022

Nuo Juozo Brundzos slapstymosi Suomijoje iki gilių krašto istorijos analizavimo apmąstymų ir godų (I)

Juozas Brundza Prienų šviesuomenės tarpe.

Istorikai visus praeities įvykius, asmenybes vertina konkrečiame laike ir erdvėje, konkrečioje  asmenybių veikloje. Jie naudoja istorinį duomenų pagrindimą, nuorodomis pažymi autorius ta tema jau dirbusius. Istorijos virsmo nesuprantantys visiems procesams visuose amžiuose pateikia bendrą kurpalių: „Gyveno, kovojo, dirbo“, pateikia saldžius, bet neturinčius realaus pagrindo pasakojimus su miglota potekste: „Buvo, o gal nebuvo“. Čia nerasi savų tyrinėjimų pagrindimo, straipsnių spaudoje, polemikos juose…

Prieš gerus du mėnesius peržiūrėjau vieną televizijos laidą, kurioje buvo kalbama apie daktarą Juozą Brundzą. Pasakojime pateikta daug gražių istorijos faktų, bet kai kurie jų tikrai reikalauja patikslinimo.

brundzos nuotrauka redaguota

Juozas Brundza – 1905 m. revoliucijos įvykių metu

Pasakojime buvo teigiama, kad Juozas Brundza nuo Prienų dalyvavo Vilniaus Didžiojo  Seimo darbe (Pirmajame lietuvių suvažiavime), įvykusiame gruodžio 4–5 dienomis. Tačiau žinomas gydytojas ir visuomenės veikėjas šiame lietuvybės forume vargiai dalyvavo. Kiekvienas giliau besidomintis istorija žino, kad turime dokumentais pagrįstus 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvių sąrašus, o 1905 m. Vilniaus Seimo dalyvių sąrašo išvis nėra, nes šio lietuvių suvažiavimo dalyviai buvo sekami, persekiojami ir suiminėjami. O ir pats J. Brundza, nors būdamas užsidaręs ir gan kuklus, pildydamas duomenis anketai 1931 m. rugsėjo 8 d. apdovanojimui Vytauto Didžiojo ordino II laipsnio ordino medaliu, to visuomeninio aktyvumo fakto nenurodo.

Lietuvos prezidentas gydytojas Kazys Grinius, aktyvus anticarinio, lietuviškojo nacionalinio judėjimo vadovas Suvalkijoje, gerai pažinojęs Juozą Brundzą, savo atsiminimuose irgi niekur nenurodo, kad jis tame lietuvių revoliuciniame forume dalyvautų. Bet ne vieną kartą pabrėžia, kad dėl dalyvavimo 1905 metų įvykiuose slapstėsi Suomijoje: „Brundza, gydytojas, Maskvos lietuvių studentų draugijos pirmininkas, Prienuose begyvendamas dalyvaudavo Lietuvos Seimų rinkiminėse kompanijose. 1905 m. Suomijoje turėjo slapstytis  nuo caro žandarų“ (Dr. Kazys Grinius. Atsiminimai ir mintys. Marijampolė, 2006. p.49. Toliau – Kazys Grinius). Į Suomiją, kuri turėjo carinėje imperijoje autonomijos teisę, buvo lengva nuvykti, ten niekas atvykėlių netikrino ir nepersekiojo. Dar iš sovietinės istorijos kurso gerai atmename, kad prieš  pat 1917 m. spalio bolševikų perversmą Suomijoje slapstėsi ir pats jų vadas Vladimiras Uljanovas-Leninas. Rusijos caro valdžia jo ieškojo Birštone, bet taip ir nerado (LVIA, f., 930, b.291, l.14).

Kyla klausimas, kiek laiko Juozas Brundza slapstėsi Suomijoje? Mūsų archyvuose dar 2016 m. rasta medžiaga rodo, kad gydytojo darbą jis atnaujino tik 1908 m., kai jau liovėsi brutalus revoliucijos dalyvių persekiojimas. Bet dar prieš tai 1907 m. spalio 28 d. Kuršėnų bažnyčioje vikaras Aleksandras Cesevičius jį, 37-metį, sutuokė su 6 metais jaunesne bajoraite Stanislava Elvyra Tamaševičiūte. Apie tai dar prieš ketverius metus esame detaliai rašę (http://kvitrina.lt/vasario-16-osios-priesausris-ii-daktaro-juozo-brundzos-gyvenimo-ir-veiklos-bruozai-xx-amziaus-pirmuose-desimtmeciuose/). Prieš ketverius metus plačiau apie Juozą Brundzą esame taip pat rašę: http://kvitrina.lt/vasario-16-osios-priesausris-iii-daktaro-juozo-brundzos-veiklos-pedsakai-jiezne/; http://kvitrina.lt/vasario-16-osios-priesausris-iv-musu-krastas-1915-m-karo-ir-suirutes-verpete/; http://kvitrina.lt/vasario-16-osios-priesausris-v-daktaras-juozas-brundza-pabegeliu-gydytojas-1915-m/; https://www.gyvenimas.eu/2016/04/12/lietuvos-valstybes-100-meciui-daktaro-juozo-brundzos-pirmosios-atzalos-algirdo-gyvenimo-pedsakais-1910-1963/.

Taigi, Juozas Brundza Suomijoje slapstėsi 1905–1907 metais. Čia dar reikėtų pridurti, kad nuo 1900 iki 1908 metų pagrindiniu Prienų gydytoju, apmokamu iš magistrato lėšų, buvo Pranciškus Grodeckis (taip pat Birštono kurorto gydytojas, „Lidijos“ (vėliau „Birutės“) šaltinio atradėjas) (Suvalkų gubernijos informacinė knyga, Suvalkai; 1900 m. p.253, 1894 m. p.170, 1905 m. p.168 – rusų kalba). Juozas Brundza tuo metu buvo tik laisvai praktikuojantis gydytojas.

brundzos slapstymasis,redag

Marijampolės gimnazijos ir Maskvos universiteto įtaka Juozo Brundzos asmenybės formavimuisi

Ne tik iš tėvų atėjo Juozas Brundza, savyje sulydęs tris epochas: carizmą, tarpukario nepriklausomybę ir sovietinę okupaciją. Apie tai kažkaip mažai kalbam ir rašom, bet tie 4 metai Marijampolės gimnazijoje ir penkeri metai Maskvos universitete (straipsnio tęsinyje – V. K.) sutvirtino žinomo krašto žmogaus humanistinę pasaulėžiūrą, tautines nuostatas. Tada mokytojo, dėstytojo žodis buvo ypatingai svarbus ir skvarbus. Dėstydamas daugumai moksleivių, tarp jų ir Juozui Brundzai, lietuvių kalbą Marijampolės gimnazijoje lietuvių kalbos mokytojas-lietuvybės patriarchas Petras Kriaučiūnas akcentavo:

1) Žmonės, nežinantys istorijos, visada lieka vaikais. Mylėkit savo tėvų tiek per šimtmečius išlaikytą žemę, lietuvių kalbą, gerus senovės palikimus. Išmokite lietuvių kalbą ir istoriją.

2) Turime sekti gerų senovės Lietuvos sūnų pavyzdžiu, nepasiduokite baimei, kurią stengiasi lietuvių širdyse sukelti mūsų spaudėjai.

3) Lietuva pamažėle nyksta, nes nyksta jos kalba.

4) Mes esam tokie pat žmonės ir norime visomis teisėmis, priklausiančiomis visai žmonijai, lygiai su mūsų kaimynais naudotis.

5) Nesižeminkime prieš kitataučius, pažinkime savo garsiąją praeitį, rinkime savo kalbos paminklus ir pamatysime, kad mūsų praeitis buvo didi, kad lietuvių tauta buvo galinga.

6) Turime atgauti lietuvių kalbą mokykloms, nes negalime neapsišvietę tinkamai kovoti dėl savo būvio.

7) Mokykite žmones, kad valsčių savivaldybėse, bažnyčiose, mokyklose, teismuose ir kitose viešose vietose reikalautų įvedimo lietuviams lietuvių kalbos.

8) Kiek tik galėdami išsimokslinę, pasilikite gyventi ir dirbti tarp savųjų lietuvių. Čia dirbkit, čia ir mirkit, savo noru svetur nesikraustykite. Ir aš taip darau ir darysiu.

9) Laikykitės amžinai nusistovėjusių dorovės dėsnių, meilės, artumo, teisingumo, sąžiningumo, tolerantingumo, darbštumo. Venkite įžeisti svetimus nuoširdžius įsitikinimus, kilnius jausmus. Nekelkite tikybinių ginčų, nes jie kenkia bendram sugyvenimui. Branginkite savo sveikatą, kad ilgiau galėtumėt tarnauti lietuvių tautos labui.

10) Būkite švarūs, vikrūs, kasdien prauskite kūną, iš ryto iki juostos žemyn, nesigadinkite girtavimu, paleistuvavimu, apsirijimu, kortomis ir kitais nesveikais dalykais. Apsvaigti galima ne tik alkoholiu, sakydavo P. Kriaučiūnas, bet ir kėlimusi į puikybę, gavus valdžią. Venkite ir tos rūšies  apsvaigimų“ (K. Grinius, p.40–46)

Petras_Kriaučiūnas_iš_epaveldas.lt_(cropped)

Per savo mokytojavimą Marijampolės gimnazijoje Petras Kriaučiūnas išleido 80 mokinių, iš jų 23, kaip ir Juozas Brundza, nukentėjo nuo carizmo persekiojimų. Juozas Brundza laikėsi mokytojo priesakų. Svarbus Kazio Griniaus pastebėjimas: „Svarbiausias čionai veikėjas buvo Petras Kriaučiūnas, kurio pirmutinė tautinė 1881–1888 m. propaganda tarp Marijampolės valstybinės gimnazijos lietuvių moksleivių gal buvo nulėmusi kelią į nepriklausomybę“ (Kazys Grinius, p.40). Tai nulėmė ir Juozo Brundzos tautinį valstybinį pasirinkimą. Iš čia jis atėjo kaip pilietis ir patriotas.

Prieš 20 metų, politiniams madoms vėjams papūtus, buvo bandyta Juozą Brundzą laikyti socialdemokratu. Deja, reikia pridurti, kad iki pat Nepriklausomos Lietuvos okupacijos 1940 m. birželį Juozas Brundza buvo aktyvus ir nuoseklus Lietuvos tautininkų sąjungos narys.

Priminsime, kad jau Marijampolės gimnazijoje Prienų patriarchas užmezgė glaudžius ryšius   su Justinu Staugaičiu, Vasario 16-osios Signataru ir visuomenės veikėju, su žymiu teisininku, visuomenės veikėju, Prienų notaru Juozu Vilkutaičiu- Keturakiu 1924–1939 m., žymiu nacionalinio judėjimo veikėju Motiejum Lozoraičiu, ne kartą buvusiu Prienuose ir Birštone.

Bus daugiau

Vytautas Kuzmickas, istorikas

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti