I?svajotas tikslas ? gimnazija

Gelbėkit vaikus

IMG_7227?Pagaliau i?vydome ?vies? tunelio gale?, tokiais ?od?iais dabartines Stakli?ki? vidurin?s mokyklos bendruomen?s nuotaikas apib?dino direktoriaus pavaduotoja Dalia Bartkien?.

O d?iaugtis i? ties? yra kuo. Jau sausio viduryje ? pasitarim? susirink? T?v? komiteto atstovai i?girdo i? direktor?s Loretos ?ernien?s svarbi? seni?nijos atei?iai ?ini? ? mokykla neturi nunykti, bet gali tapti gimnazija.

Sausio 28-?j? mokyklos bendruomen? aplank? sve?i? pulkas i? rajono savivaldyb?s administracijos. Susitikti su stakli?kie?iais atvyko Prien? rajono savivaldyb?s mero pavaduotojas Egidijus Visockas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackien?, ?vietimo skyriaus ved?jas Rimvydas Zailskas ir ?io skyriaus vyriausiosios specialist?s Virginija Zujien? bei Renata Pavlavi?ien?. Jie taip pat buvo gerieji ?iniane?iai. Pasak R. Zailsko, pasikeitusi ?vietimo politika, didesnis d?mesys kaimo mokykl? problemoms ir tai sek? ?statym? pataisos leid?ia Stakli?ki? vidurinei mokyklai siekti gimnazijos vardo. ?inoma, d?l to tur?s pasistengti visa bendruomen?, o rajono vald?ia ir politikai, R. Zablackien?s manymu, tikrai netur?t? daryti kli??i? ?iam procesui.

Pasisak? mokytoj? ir t?v? atstovai d?i?gavo ir ?ad?jo, jog stengsis padaryti visk?, kad mokykla pasiekt? trok?tam? tiksl?, kad iki ?iol nuotaik? temd? ni?rios prognoz?s nueit? u?mar?tin.

Taip pat skaitykite